Home

Filer ID: 1418970

Table: cvr_lobby_disclosure
filing_id   2397926   2397926   2417899   2438488   2471391   2471391   2527566   2550735   2484355   2600995   2579632   2527566   2550735   2600995   2622098   2600995   2484355   2702345   2639246   2670888   2744869
amend_id   0   1   0   0   0   1   0   0   0   1   0   1   1   2   0   0   1   0   0   0   0
rec_type   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR
form_type   F635   F635   F635   F635   F635   F635   F635   F635   F635   F635   F635   F635   F635   F635   F635   F635   F635   F635   F635   F635   F635
sender_id   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970
filer_id   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970
entity_cd   LEM   LEM   LEM   LEM   LEM   LEM   LEM   LEM   LEM   LEM   LEM   LEM   LEM   LEM   LEM   LEM   LEM   LEM   LEM   LEM   LEM
filer_naml   EDUCATION TRUST; THE   EDUCATION TRUST; THE   EDUCATION TRUST; THE   EDUCATION TRUST; THE   EDUCATION TRUST; THE   EDUCATION TRUST; THE   EDUCATION TRUST; THE   EDUCATION TRUST; THE   EDUCATION TRUST; THE   EDUCATION TRUST WEST   EDUCATION TRUST; THE   EDUCATION TRUST WEST   EDUCATION TRUST WEST   EDUCATION TRUST WEST   EDUCATION TRUST WEST   EDUCATION TRUST WEST   EDUCATION TRUST WEST   EDUCATION TRUST WEST   EDUCATION TRUST WEST   EDUCATION TRUST WEST   EDUCATION TRUST; THE
filer_namf   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
filer_namt   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
filer_nams   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
report_num   000   001   000   000   000   001   000   000   000   001   000   001   001   002   000   000   001   000   000   000   000
rpt_date   2019-07-31 00:00:00   2019-09-25 00:00:00   2019-10-30 00:00:00   2020-01-29 00:00:00   2020-04-30 00:00:00   2020-05-01 00:00:00   2020-10-30 00:00:00   2021-01-29 00:00:00   2020-07-30 00:00:00   2021-10-01 00:00:00   2021-04-29 00:00:00   2021-10-01 00:00:00   2021-10-01 00:00:00   2021-10-29 00:00:00   2021-10-29 00:00:00   2021-07-30 00:00:00   2021-09-10 00:00:00   2022-07-27 00:00:00   2022-01-27 00:00:00   2022-04-26 00:00:00   2022-10-28 00:00:00
from_date   2019-05-28 00:00:00   2019-04-01 00:00:00   2019-07-01 00:00:00   2019-10-01 00:00:00   2020-01-01 00:00:00   2020-01-01 00:00:00   2020-07-01 00:00:00   2020-10-01 00:00:00   2020-04-01 00:00:00   2021-04-01 00:00:00   2021-01-01 00:00:00   2020-07-01 00:00:00   2020-10-01 00:00:00   2021-04-01 00:00:00   2021-07-01 00:00:00   2021-04-01 00:00:00   2020-04-01 00:00:00   2022-04-01 00:00:00   2021-10-01 00:00:00   2022-01-01 00:00:00   2022-07-01 00:00:00
thru_date   2019-06-30 00:00:00   2019-06-30 00:00:00   2019-09-30 00:00:00   2019-12-31 00:00:00   2020-03-31 00:00:00   2020-03-31 00:00:00   2020-09-30 00:00:00   2020-12-31 00:00:00   2020-06-30 00:00:00   2021-06-30 00:00:00   2021-03-31 00:00:00   2020-09-30 00:00:00   2020-12-31 00:00:00   2021-06-30 00:00:00   2021-09-30 00:00:00   2021-06-30 00:00:00   2020-06-30 00:00:00   2022-06-30 00:00:00   2021-12-31 00:00:00   2022-03-31 00:00:00   2022-09-30 00:00:00
cum_beg_dt   2019-05-28 00:00:00   2019-04-01 00:00:00   2019-07-01 00:00:00   2019-10-01 00:00:00   2020-01-01 00:00:00   2020-01-01 00:00:00   2020-07-01 00:00:00   2020-10-01 00:00:00   2020-04-01 00:00:00   2021-01-01 00:00:00   2021-01-01 00:00:00   2019-04-01 00:00:00   2019-04-01 00:00:00   2021-01-01 00:00:00   2021-01-01 00:00:00   2021-04-01 00:00:00   2019-04-01 00:00:00   2021-01-01 00:00:00   2021-01-01 00:00:00   2021-01-01 00:00:00   2021-01-01 00:00:00
firm_id   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
firm_name   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
firm_city   OAKLAND   OAKLAND   OAKLAND   OAKLAND   OAKLAND   OAKLAND   OAKLAND   OAKLAND   OAKLAND   OAKLAND   OAKLAND   OAKLAND   OAKLAND   OAKLAND   OAKLAND   OAKLAND   OAKLAND   OAKLAND   OAKLAND   OAKLAND   OAKLAND
firm_st   CA   CA   CA   CA   CA   CA   CA   CA   CA   CA   CA   CA   CA   CA   CA   CA   CA   CA   CA   CA   CA
firm_zip4   94607   94607   94607   94607   94607   94607   94607   94607   94607   94607   94607   94607   94607   94607   94607   94607   94607   94607   94607   94607   94607
firm_phon   5104656444   5104656444   5104656444   5104656444   5104656444   5104656444   5104656444   5104656444   5104656444   5104656444   5104656444   5104656444   5104656444   5104656444   5104656444   5104656444   5104656444   5104656444   5104656444   5104656444   5104656444
mail_city   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
mail_st   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
mail_zip4   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
mail_phon   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
sig_date   2019-07-31 00:00:00   2019-09-25 00:00:00   2019-10-30 00:00:00   2020-01-29 00:00:00   2020-04-30 00:00:00   2020-05-01 00:00:00   2020-10-30 00:00:00   2021-01-29 00:00:00   2020-07-30 00:00:00   2021-10-01 00:00:00   2021-04-29 00:00:00   2021-10-01 00:00:00   2021-10-01 00:00:00   2021-10-29 00:00:00   2021-10-29 00:00:00   2021-07-30 00:00:00   2021-09-10 00:00:00   2022-07-27 00:00:00   2022-01-27 00:00:00   2022-04-26 00:00:00   2022-10-28 00:00:00
sig_loc   Oakland, CA   Oakland, CA   Oakland   Oakland, CA   Oakland   Oakland   Oakland, CA   Oakland, CA   Oakland, CA   Oakland, CA   Oakland, CA   Oakland, CA   Oakland, CA   Oakland, CA   Oakland, CA   Oakland, CA   Oakland, CA   Oakland, CA   Oakland, CA   Oakland, CA   Oakland, CA
sig_naml   Smith Arrillaga   Smith Arrillaga   Smith Arrillaga   Smith Arrillaga   Smith Arrillaga   Smith Arrillaga   Smith Arrillaga   Smith Arrillaga   Smith Arrillaga   Nellum   Nellum   Nellum   Nellum   Nellum   Nellum   Nellum   Nellum   Nellum   Nellum   Nellum   Nellum
sig_namf   Elisha   Elisha   Elisha   Elisha   Elisha   Elisha   Elisha   Elisha   Elisha   Christopher   Christopher   Christopher   Christopher   Christopher   Christopher   Christopher   Christopher   Christopher   Christopher   Christopher   Christopher
sig_namt   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
sig_nams   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
prn_naml   Smith Arrillaga   Smith Arrillaga   Smith Arrillaga   Smith Arrillaga   Smith Arrillaga   Smith Arrillaga   Smith Arrillaga   Smith Arrillaga   Smith Arrillaga   Nellum   Nellum   Nellum   Nellum   Nellum   Nellum   Nellum   Nellum   Nellum   Nellum   Nellum   Nellum
prn_namf   Elisha   Elisha   Elisha   Elisha   Elisha   Elisha   Elisha   Elisha   Elisha   Christopher   Christopher   Christopher   Christopher   Christopher   Christopher   Christopher   Christopher   Christopher   Christopher   Christopher   Christopher
prn_namt   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
prn_nams   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
sig_title   Executive Director   Executive Director   Executive Director   Executive Director   Executive Director   Executive Director   Executive Director   Executive Director   Executive Director   Executive Director   Interim Executive Director   Executive Director   Executive Director   Executive Director   Executive Director   Executive Director   Executive Director   Executive Director   Executive Director   Executive Director   Executive Director
nopart1_cb   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
nopart2_cb   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
part1_1_cb   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
part1_2_cb   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
ctrib_n_cb   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
ctrib_y_cb   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
lby_actvty   BILLS: AB 30, AB 39, AB 130, AB 150, AB 221, AB 302, AB 331, AB 413, AB 540, AB 541, AB 542, AB 575, AB 710, AB 751, AB 843, AB 943, AB 1012, AB 1015, AB 1041, AB 1219, AB 1240, AB 1314, AB 1504, AB 1617, AB 1623, AB 1645, AB 1725, AB 1774, ACR 64 SB 2, SB 3, SB 52, SB 148, SB 291, SB 419, SB 461, SB 554, SB 563, SB 594, SB 614   BILLS: AB 30, AB 39, AB 130, AB 150, AB 221, AB 302, AB 331, AB 413, AB 540, AB 541, AB 542, AB 575, AB 710, AB 751, AB 843, AB 943, AB 1012, AB 1015, AB 1041, AB 1219, AB 1240, AB 1314, AB 1504, AB 1617, AB 1623, AB 1645, AB 1725, AB 1774, ACR 64 SB 2, SB 3, SB 52, SB 148, SB 291, SB 419, SB 461, SB 554, SB 563, SB 594, SB 614   BILLS: AB 30, AB 39, AB 125, AB 130, AB 302, AB 331, AB 413, AB 540, AB 710, AB 751, AB 776, AB 943, AB 1219, AB 1240, AB 1314, AB 1504, AB 1617, AB 1623, AB 1645, AB 1725, AB 1774, ACR 64 SB 2, SB 3, SB 148, SB 174, SB 291, SB 419, SB 461, SB 554, SB 563, SB 594, SB 614   BILLS: AB 39, AB 130, AB 150, AB 221, AB 575, AB 751, AB 776, AB 1314, AB 1617 SB 291, SB 614   BILLS: AB 39, AB 150, AB 331, AB 1196, AB 1623, AB 1834, AB 1835, AB 1932, AB 1937, AB 1982, AB 2171, AB 2274, AB 2309, AB 2472, AB 2485, AB 2500, AB 2541, AB 2685, AB 2709, AB 2906, AB 3002, ACA 5 SB 2, SB 563, SB 594, SB 614, SB 1075, SB 1153, SB 1193, SB 1214   BILLS: AB 39, AB 150, AB 331, AB 1196, AB 1623, AB 1834, AB 1835, AB 1932, AB 1937, AB 1982, AB 2171, AB 2274, AB 2309, AB 2472, AB 2485, AB 2500, AB 2541, AB 2685, AB 2709, AB 2906, AB 3002, ACA 5 SB 2, SB 563, SB 594, SB 614, SB 1075, SB 1153, SB 1193, SB 1214   BILLS: AB 70, AB 150, AB 331, AB 1350, AB 1834, AB 1835, AB 1862, AB 1930, AB 1932, AB 1982, AB 2019, AB 2171, AB 2309, AB 2485, AB 2500, AB 2541, AB 2685, AB 2709, AB 2906, AB 3002, ACA 5 SB 614, SB 860, SB 1075, SB 1130, SB 1153, SB 1193, SB 1214, SB 1336   BILLS: AB 70, AB 331, AB 1350, AB 1835 SB 860, SB 1130   BILLS: AB 150, AB 1834, AB 1835, AB 1862, AB 1930, AB 1932, AB 1937, AB 1982, AB 2019, AB 2171, AB 2274, AB 2309, AB 2472, AB 2485, AB 2500, AB 2541, AB 2685, AB 2709, AB 2906, AB 3002, ACA 5 SB 614, SB 860, SB 1075, SB 1153, SB 1193, SB 1214, SB 1336   BILLS: AB 10, AB 14, AB 22, AB 92, AB 99, AB 101, AB 102, AB 103, AB 104, AB 288, AB 321, AB 393, AB 396, AB 469, AB 498, AB 520, AB 531, AB 533, AB 595, AB 599, AB 914, AB 928, AB 940, AB 1176, AB 1185, AB 1290, AB 1363, AB 1456, AB 1491 SB 4, SB 17, SB 28, SB 40, SB 50, SB 70, SB 237, SB 246, SB 309, SB 699, SB 723, SB 737, SB 740, SB 786, SB 802, SCA 5   BILLS: AB 10, AB 14, AB 22, AB 92, AB 99, AB 101, AB 102, AB 103, AB 104, AB 235, AB 288, AB 306, AB 321, AB 393, AB 396, AB 469, AB 498, AB 520, AB 531, AB 533, AB 595, AB 599, AB 914, AB 928, AB 940, AB 1073, AB 1176, AB 1185, AB 1284, AB 1290, AB 1363, AB 1456, AB 1491 SB 4, SB 17, SB 20, SB 40, SB 50, SB 70, SB 246, SB 309, SB 699, SB 723, SB 737, SB 740   BILLS: AB 70, AB 150, AB 331, AB 1350, AB 1834, AB 1835, AB 1862, AB 1930, AB 1932, AB 1982, AB 2019, AB 2171, AB 2309, AB 2485, AB 2500, AB 2541, AB 2685, AB 2709, AB 2906, AB 3002, ACA 5 SB 614, SB 860, SB 1075, SB 1130, SB 1153, SB 1193, SB 1214, SB 1336   BILLS: AB 70, AB 331, AB 1350, AB 1835 SB 860, SB 1130   BILLS: AB 10, AB 14, AB 22, AB 92, AB 99, AB 101, AB 102, AB 103, AB 104, AB 288, AB 321, AB 393, AB 396, AB 469, AB 498, AB 520, AB 531, AB 533, AB 595, AB 599, AB 914, AB 928, AB 940, AB 1176, AB 1185, AB 1290, AB 1363, AB 1456, AB 1491 SB 4, SB 17, SB 28, SB 40, SB 50, SB 70, SB 237, SB 246, SB 309, SB 699, SB 723, SB 737, SB 740, SB 786, SB 802, SCA 5   BILLS: AB 14, AB 22, AB 92, AB 99, AB 101, AB 104, AB 396, AB 469, AB 498, AB 520, AB 599, AB 914, AB 928, AB 1185, AB 1363, AB 1456, AB 1491, HR 39 SB 4, SB 17, SB 28, SB 40, SB 50, SB 246, SB 309, SB 512, SB 699, SB 737, SB 802, SCA 5   BILLS: AB 10, AB 14, AB 22, AB 92, AB 99, AB 101, AB 102, AB 103, AB 104, AB 288, AB 321, AB 393, AB 396, AB 469, AB 498, AB 520, AB 531, AB 533, AB 595, AB 599, AB 914, AB 928, AB 940, AB 1176, AB 1185, AB 1290, AB 1363, AB 1456, AB 1491 SB 4, SB 17, SB 28, SB 40, SB 50, SB 70, SB 237, SB 246, SB 309, SB 699, SB 723, SB 737, SB 740, SB 786, SB 802, SCA 5   BILLS: AB 150, AB 1834, AB 1835, AB 1862, AB 1930, AB 1932, AB 1937, AB 1982, AB 2019, AB 2171, AB 2274, AB 2309, AB 2472, AB 2485, AB 2500, AB 2541, AB 2685, AB 2709, AB 2906, AB 3002, ACA 5 SB 614, SB 860, SB 1075, SB 1153, SB 1193, SB 1214, SB 1336   AB 22, AB 92, AB 99, AB 102, AB 288, AB 321, AB 498, AB 520, AB 595, AB 1649, AB 1701, AB 1705, AB 1746, AB 1868, AB 1948, AB 1973, AB 2047, AB 2401, AB 2456, AB 2465, AB 2565, AB 2617, AB 2774, AB 2806, AB 2832, AB 2881 SB 17, SB 40, SB 70, SB 237, SB 246, SB 309, SB 699, SB785, SB 830, SB 941, SB 976, SCA 5   AB 22, AB 92, AB 99, AB 102, AB 103, AB 104, AB 520, AB 1185, AB 1456, SB 3, SB 40, SB 50, SB 246, SB 309, SB 699, SCA 5   AB 22, AB 92, AB 99, AB 102, AB 288, AB 321, AB 498, AB 520, AB 595, AB 1649, AB 1701, AB 1705, AB 1746, AB 1868, AB 1948, AB 1973, AB 2047, AB 2401, AB 2456, AB 2465, AB 2565, AB 2617, AB 2774, AB 2806, AB 2832, AB 2881 SB 17, SB 40, SB 70, SB 237, SB 246, SB 309, SB 699, SB785, SB 830, SB 941, SB 976, SCA 5   AB 22, AB 92, AB 99, AB 102, AB 288, AB 321, AB 498, AB 520, AB 595, AB 1649, AB 1701, AB 1705, AB 1746, AB 1868, AB 1948, AB 1973, AB 2047, AB 2401, AB 2456, AB 2465, AB 2565, AB 2617, AB 2774, AB 2806, AB 2832, AB 2881 SB 17, SB 40, SB 70, SB 237, SB 246, SB 309, SB 699, SB785, SB 830, SB 941, SB 976, SCA 5
lobby_n_cb   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
lobby_y_cb   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
major_naml   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
major_namf   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
major_namt   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
major_nams   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
rcpcmte_nm   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
rcpcmte_id   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
Table: cvr_registration
filing_id   2385864   2461539   2558102   2714297   2714297
amend_id   0   0   0   0   1
rec_type   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR
form_type   F603   F602   F602   F603   F603
sender_id   1418970   1398731   1398731   1418970   1418970
filer_id   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970
entity_cd   LEM   LEM   LEM   LEM   LEM
filer_naml   EDUCATION TRUST; THE   EDUCATION TRUST WEST   EDUCATION TRUST WEST   THE EDUCATION TRUST   THE EDUCATION TRUST
filer_namf   None   None   None   None   None
filer_namt   None   None   None   None   None
filer_nams   None   None   None   None   None
report_num   000   000   000   000   001
rpt_date   2019-06-06 00:00:00   2020-03-02 00:00:00   2020-12-31 00:00:00   2022-06-24 00:00:00   2022-10-28 00:00:00
ls_beg_yr   2019   2019   2021   2021   2021
ls_end_yr   2020   2020   2022   2022   2022
qual_date   2019-05-28 00:00:00   None   None   2022-06-06 00:00:00   2022-06-06 00:00:00
eff_date   None   2020-03-01 00:00:00   2021-01-01 00:00:00   None   None
bus_city   OAKLAND   OAKLAND   OAKLAND   OAKLAND   OAKLAND
bus_st   CA   CA   CA   CA   CA
bus_zip4   94607   94607   94607   94607   94607
bus_phon   5104656444   (510)-465-6444   (510)-465-6444   (510) 465-6444   5104656444
bus_fax   None   None   None   None   None
bus_email   None   None   None   None   None
mail_city   None   None   None   None   None
mail_st   None   None   None   None   None
mail_zip4   None   None   None   None   None
mail_phon   None   None   None   None   None
sig_date   2019-05-31 00:00:00   2020-03-02 00:00:00   2020-12-01 00:00:00   2022-06-24 00:00:00   2022-10-28 00:00:00
sig_loc   None   OAKLAND, CA   OAKLAND, CA   OAKLAND, CA   None
sig_naml   Smith Arrillaga   SMITH ARRILLAGA   SMITH ARRILLAGA   NELLUM   Nellum
sig_namf   Elisha   ELISHA   ELISHA   CHRISTOPHER   Christopher
sig_namt   None   None   None   None   None
sig_nams   None   None   None   None   None
prn_naml   Smith Arrillaga   SMITH ARRILLAGA   SMITH ARRILLAGA   NELLUM   Nellum
prn_namf   Elisha   ELISHA   ELISHA   CHRISTOPHER   Christopher
prn_namt   None   None   None   None   None
prn_nams   None   None   None   None   None
sig_title   Executive Director   EXECUTIVE DIRECTOR   EXECUTIVE DIRECTOR   EXECUTIVE DIRECTOR   Executive Director
stmt_firm   None   None   None   None   None
ind_cb   None   None   None   None   None
bus_cb   X   X   X   X   X
trade_cb   None   None   None   None   None
oth_cb   None   None   None   None   None
a_b_name   None   None   None   None   None
a_b_city   None   None   None   None   None
a_b_st   None   None   None   None   None
a_b_zip4   None   None   None   None   None
descrip_1   None   HIGH ACADEMIC ACHIEVEMENT OF ALL STUDENTS AT ALL LEVELS, PRE-K THROUGH COLLEGE. WE EXPOSE OPPORTUNITY AND ACHIEVEMENT GAPS THAT SEPARATE STUDENTS OF COLOR AND LOW-INCOME STUDENTS FROM OTHER YOUTH, AND WE IDENTIFY AND ADVOCATE FOR THE STRATEGIES THAT WILL FOREVER CLOSE THE GAPS.   HIGH ACADEMIC ACHIEVEMENT OF ALL STUDENTS AT ALL LEVELS, PRE-K THROUGH COLLEGE. WE EXPOSE OPPORTUNITY AND ACHIEVEMENT GAPS THAT SEPARATE STUDENTS OF COLOR AND LOW-INCOME STUDENTS FROM OTHER YOUTH, AND WE IDENTIFY AND ADVOCATE FOR THE STRATEGIES THAT WILL FOREVER CLOSE THE GAPS.   HIGH ACADEMIC ACHIEVEMENT OF ALL STUDENTS AT ALL LEVELS, PRE-K THROUGH COLLEGE. WE EXPOSE OPPORTUNITY AND ACHIEVEMENT GAPS THAT SEPARATE STUDENTS OF COLOR AND LOW-INCOME STUDENTS FROM OTHER YOUTH, AND WE IDENTIFY AND ADVOCATE FOR THE STRATEGIES THAT WILL FOREVER CLOSE THE GAPS.   HIGH ACADEMIC ACHIEVEMENT OF ALL STUDENTS AT ALL LEVELS, PRE-K THROUGH COLLEGE. WE EXPOSE OPPORTUNITY AND ACHIEVEMENT GAPS THAT SEPARATE STUDENTS OF COLOR AND LOW-INCOME STUDENTS FROM OTHER YOUTH, AND WE IDENTIFY AND ADVOCATE FOR THE STRATEGIES THAT WILL FOREVER CLOSE THE GAPS.
descrip_2   The Education Trust is a national nonprofit organization that works to close opportunity gaps that disproportionately affect students of color and low-income families.   None   None   None   None
c_less50   None   None   None   None   None
c_more50   None   None   None   None   None
ind_class   EDU   EDU   EDU   EDU   EDU
ind_descr   None   None   None   None   None
bus_class   None   None   None   None   None
bus_descr   None   None   None   None   None
auth_name   None   KAREN ZAMARRIPA CONSULTING   KAREN ZAMARRIPA CONSULTING   None   None
auth_city   None   SACRAMENTO   SACRAMENTO   None   None
auth_st   None   CA   CA   None   None
auth_zip4   None   95814   95814   None   None
lobby_int   Legislation and Budget items relating to education and education-related regulations and policies governed by state agencies.   None   None   K-12 AND HIGHER EDUCATION ISSUES   K-12 AND HIGHER EDUCATION ISSUES
influen_yn   Y   None   None   Y   Y
firm_name   None   None   None   None   None
newcert_cb   None   None   None   None   None
rencert_cb   None   None   None   None   None
complet_dt   None   None   None   None   None
lby_reg_cb   None   None   None   None   None
lby_604_cb   None   None   None   None   None
st_leg_yn   None   None   None   None   None
st_agency   None   None   None   None   None
lobby_cb   None   None   None   None   None
l_firm_cb   None   None   None   None   None
Table: filer_address
filer_id   1418970   1418970   1418970
adrid   2480398   2508065   2551663
effect_dt   2019-05-28 00:00:00   2021-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00
add_type   7051   7051   7051
session_id   2019   2021   2023
Table: filer_filings
filer_id   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970
filing_id   2461539   2579632   2471391   2471391   2484355   2385864   2397926   2461833   2392154   2417899   2397926   2600995   2588959   2527566   2600995   2438488   2639246   2670888   2600995   2558102   2484355   2550735   2714297   2716682   2718438   2527566   2550735   2702345   2622098   2744869   2714297
period_id   241   245   241   241   242   238   238   None   None   239   238   246   None   243   246   240   248   249   246   244   242   244   250   None   None   243   244   250   247   251   252
form_id   F602   F635   F635   F635   F635   F603   F635   F602   F603   F635   F635   F635   F602   F635   F635   F635   F635   F635   F635   F602   F635   F635   F603   F603   F605   F635   F635   F635   F635   F635   F603
filing_sequence   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0   1   1   0   0   0   1
filing_date   2020-03-05 00:00:00   2021-04-29 00:00:00   2020-04-30 00:00:00   2020-05-01 00:00:00   2020-07-30 00:00:00   2019-06-06 00:00:00   2019-07-31 00:00:00   2020-03-05 00:00:00   2019-06-06 00:00:00   2019-10-30 00:00:00   2019-09-25 00:00:00   2021-10-01 00:00:00   2021-02-17 00:00:00   2020-10-30 00:00:00   2021-07-30 00:00:00   2020-01-29 00:00:00   2022-01-27 00:00:00   2022-04-26 00:00:00   2021-10-29 00:00:00   2021-02-16 00:00:00   2021-09-10 00:00:00   2021-01-29 00:00:00   2022-08-25 00:00:00   2022-08-02 00:00:00   2022-08-02 00:00:00   2021-10-01 00:00:00   2021-10-01 00:00:00   2022-07-27 00:00:00   2021-10-29 00:00:00   2022-10-28 00:00:00   2022-10-28 00:00:00
stmnt_type   10001   10001   10001   10002   10001   10001   10001   10005   10005   10001   10002   10002   10005   10001   10001   10001   10001   10001   10002   10001   10002   10001   10001   10005   10002   10002   10002   10001   10001   10001   10002
stmnt_status   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11003   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11003   11001   11003   11003
session_id   2019   2021   2019   2019   2019   2019   2019   2019   2019   2019   2019   2021   2021   2019   2021   2019   2021   2021   2021   2021   2019   2019   2021   2021   2021   2019   2019   2021   2021   2021   2021
user_id   GPEREZ   GTAYLOR   GTAYLOR   GTAYLOR   MKIRKHAM   SARRIAGA   GTAYLOR   GPEREZ   SARRIAGA   AGLADNEY   GTAYLOR   GTAYLOR   MKIRKHAM   GTAYLOR   GTAYLOR   VUKSTINA   MKIRKHAM   CAFILER   GTAYLOR   MKIRKHAM   GTAYLOR   GTAYLOR   MMERCHANT   MMERCHANT   MMERCHANT   GTAYLOR   GTAYLOR   CAFILER   GTAYLOR   CAFILER   CAFILER
special_audit   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003
fine_audit   11003   11001   11001   11001   11001   11003   11001   11003   11003   11001   11001   11001   11003   11001   11001   11001   11001   11003   11001   11003   11001   11001   11003   11003   11003   11001   11001   11003   11001   11003   11003
rpt_start   2020-03-02 00:00:00   2021-01-01 00:00:00   2020-01-01 00:00:00   2020-01-01 00:00:00   2020-04-01 00:00:00   2019-06-06 00:00:00   2019-05-28 00:00:00   1900-01-01 00:00:00   1900-01-01 00:00:00   2019-07-01 00:00:00   2019-04-01 00:00:00   2021-04-01 00:00:00   1900-01-01 00:00:00   2020-07-01 00:00:00   2021-04-01 00:00:00   2019-10-01 00:00:00   2021-10-01 00:00:00   2022-01-01 00:00:00   2021-04-01 00:00:00   2020-12-31 00:00:00   2020-04-01 00:00:00   2020-10-01 00:00:00   2022-06-24 00:00:00   1900-01-01 00:00:00   1900-01-01 00:00:00   2020-07-01 00:00:00   2020-10-01 00:00:00   2022-04-01 00:00:00   2021-07-01 00:00:00   2022-07-01 00:00:00   2022-10-28 00:00:00
rpt_end   2020-03-02 00:00:00   2021-03-31 00:00:00   2020-03-31 00:00:00   2020-03-31 00:00:00   2020-06-30 00:00:00   2019-06-06 00:00:00   2019-06-30 00:00:00   1900-01-01 00:00:00   1900-01-01 00:00:00   2019-09-30 00:00:00   2019-06-30 00:00:00   2021-06-30 00:00:00   1900-01-01 00:00:00   2020-09-30 00:00:00   2021-06-30 00:00:00   2019-12-31 00:00:00   2021-12-31 00:00:00   2022-03-31 00:00:00   2021-06-30 00:00:00   2020-12-31 00:00:00   2020-06-30 00:00:00   2020-12-31 00:00:00   2022-06-24 00:00:00   1900-01-01 00:00:00   1900-01-01 00:00:00   2020-09-30 00:00:00   2020-12-31 00:00:00   2022-06-30 00:00:00   2021-09-30 00:00:00   2022-09-30 00:00:00   2022-10-28 00:00:00
rpt_date   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
filing_type   22001   22006   22006   22006   22006   22006   22006   None   None   22006   22006   22006   None   22006   22006   22006   22006   22006   22006   22001   22006   22006   22001   None   None   22006   22006   22006   22006   22006   22006
Table: filer_interests
filer_id   1418970   1418970   1418970
session_id   2019   2021   2023
interest_cd   40302   40302   40302
effect_date   2019-05-28 00:00:00   2021-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00
Table: filer_to_filer_type
filer_id   1418970   1418970   1418970
filer_type   2   2   2
active   Y   N   Y
race   0   None   0
session_id   2019   2023   2021
category   0   None   0
category_type   0   None   0
sub_category   0   None   0
effect_dt   2019-05-28 00:00:00   2023-01-01 00:00:00   2021-01-01 00:00:00
sub_category_type   0   None   0
election_type   0   None   0
sub_category_a   None   None   None
nyq_dt   None   None   None
party_cd   0   None   0
county_cd   0   None   0
district_cd   0   None   0
Table: filer_xref
filer_id   1418970
xref_id   1418970
effect_dt   2019-06-06 00:00:00
migration_source   CLAIMS
Table: filername
xref_filer_id   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970
filer_id   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970   1418970
filer_type   EMPLOYER   EMPLOYER   EMPLOYER   EMPLOYER   EMPLOYER   EMPLOYER   EMPLOYER   EMPLOYER   EMPLOYER
status   INACTIVE   INACTIVE   INACTIVE   INACTIVE   INACTIVE   INACTIVE   INACTIVE   INACTIVE   INACTIVE
effect_dt   2023-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00
naml   EDUCATION TRUST; THE   EDUCATION TRUST; THE   EDUCATION TRUST; THE   EDUCATION TRUST; THE   EDUCATION TRUST; THE   EDUCATION TRUST; THE   EDUCATION TRUST; THE   EDUCATION TRUST; THE   EDUCATION TRUST; THE
namf   None   None   None   None   None   None   None   None   None
namt   None   None   None   None   None   None   None   None   None
nams   None   None   None   None   None   None   None   None   None
adr1   None   None   None   None   None   None   None   None   None
adr2   None   None   None   None   None   None   None   None   None
city   OAKLAND   OAKLAND   OAKLAND   OAKLAND   OAKLAND   OAKLAND   OAKLAND   OAKLAND   OAKLAND
st   CA   CA   CA   CA   CA   CA   CA   CA   CA
zip4   94607   94607   94607   94607   94607   94607   94607   94607   94607
phon   5104656444   5104656444   5104656444   5104656444   5104656444   5104656444   5104656444   5104656444   5104656444
fax   None   None   None   None   None   None   None   None   None
email   [email protected]   [email protected]   [email protected]   [email protected]   [email protected]   [email protected]   [email protected]   [email protected]   [email protected]
Table: filers
filer_id   1418970
Table: lobbying_chg_log
filer_id   1418970
change_no   0
session_id   2019
log_dt   2020-03-05 00:00:00
filer_type   2
correction_flg   None
action   ADDED
attribute_changed   FIRM
ethics_dt   None
interests   None
filer_full_name   EDUCATION TRUST; THE
filer_city   None
filer_st   None
filer_zip   None
filer_phone   None
entity_type   3
entity_name   ZAMARRIPA CONSULTING; KAREN
entity_city   None
entity_st   None
entity_zip   None
entity_phone   None
entity_id   1398731
responsible_officer   None
effect_dt   2020-03-01 00:00:00
Table: received_filings
filer_id   1418970   1418970
filing_file_name   355316.cal   354973.cal
received_date   2022-08-25 00:00:00   2022-08-25 00:00:00
filing_directory   /cafiler/disclose/ca99/temp   /cafiler/disclose/ca99/temp
filing_id   None   None
form_id   None   None
receive_comment   Filing did not pass validation   Filing passed validation, but failed DB constraints