Home

Filer ID: 1396966

Table: cvr_lobby_disclosure
filing_id   2173783   2192422   2192422   2237139   2205696   2237139   2272187   2173783   2359058   2315950   2396366   2379893   2418023   2471048   2439944   2528337   2484364   2551846   2528337   2597775   2622068   2484364   2580832   2471048   2551846   2703398   2663672   2640549   2640549   2748137   2748137
amend_id   0   0   1   0   0   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   1   1   0   0   0   1   1   0
rec_type   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR
form_type   F635   F635   F635   F635   F635   F635   F635   F635   F635   F635   F635   F635   F635   F635   F635   F635   F635   F635   F635   F635   F635   F635   F635   F635   F635   F635   F635   F635   F635   F635   F635
sender_id   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966
filer_id   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966
entity_cd   LEM   LEM   LEM   LEM   LEM   LEM   LEM   LEM   LEM   LEM   LEM   LEM   LEM   LEM   LEM   LEM   LEM   LEM   LEM   LEM   LEM   LEM   LEM   LEM   LEM   LEM   LEM   LEM   LEM   LEM   LEM
filer_naml   CIFC ASSET MANAGEMENT LLC   CIFC ASSET MANAGEMENT LLC   CIFC ASSET MANAGEMENT LLC   CIFC ASSET MANAGEMENT LLC   CIFC ASSET MANAGEMENT LLC   CIFC ASSET MANAGEMENT LLC   CIFC ASSET MANAGEMENT LLC   CIFC ASSET MANAGEMENT LLC   CIFC ASSET MANAGEMENT LLC   CIFC ASSET MANAGEMENT LLC   CIFC ASSET MANAGEMENT LLC   CIFC ASSET MANAGEMENT LLC   CIFC ASSET MANAGEMENT LLC   CIFC ASSET MANAGEMENT LLC   CIFC ASSET MANAGEMENT LLC   CIFC ASSET MANAGEMENT LLC   CIFC ASSET MANAGEMENT LLC   CIFC ASSET MANAGEMENT LLC   CIFC ASSET MANAGEMENT LLC   CIFC ASSET MANAGEMENT LLC   CIFC ASSET MANAGEMENT LLC   CIFC ASSET MANAGEMENT LLC   CIFC ASSET MANAGEMENT LLC   CIFC ASSET MANAGEMENT LLC   CIFC ASSET MANAGEMENT LLC   CIFC ASSET MANAGEMENT LLC   CIFC ASSET MANAGEMENT LLC   CIFC ASSET MANAGEMENT LLC   CIFC ASSET MANAGEMENT LLC   CIFC ASSET MANAGEMENT LLC   CIFC ASSET MANAGEMENT LLC
filer_namf   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
filer_namt   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
filer_nams   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
report_num   000   000   001   000   000   001   000   001   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   001   000   000   001   000   001   001   000   000   000   001   001   000
rpt_date   2017-07-28 00:00:00   2017-10-30 00:00:00   2017-12-08 00:00:00   2018-04-26 00:00:00   2018-01-25 00:00:00   2018-07-30 00:00:00   2018-07-30 00:00:00   2017-11-20 00:00:00   2019-02-14 00:00:00   2018-10-29 00:00:00   2019-07-30 00:00:00   2019-04-30 00:00:00   2019-10-30 00:00:00   2020-04-30 00:00:00   2020-01-30 00:00:00   2020-10-30 00:00:00   2020-07-30 00:00:00   2021-01-30 00:00:00   2021-09-22 00:00:00   2021-07-28 00:00:00   2021-10-29 00:00:00   2021-09-22 00:00:00   2021-04-30 00:00:00   2021-09-22 00:00:00   2021-09-22 00:00:00   2022-07-28 00:00:00   2022-04-06 00:00:00   2022-01-28 00:00:00   2022-01-31 00:00:00   2022-10-31 00:00:00   2022-10-31 00:00:00
from_date   2017-04-01 00:00:00   2017-07-01 00:00:00   2017-07-01 00:00:00   2018-01-01 00:00:00   2017-10-01 00:00:00   2018-01-01 00:00:00   2018-04-01 00:00:00   2017-04-01 00:00:00   2018-10-01 00:00:00   2018-07-01 00:00:00   2019-04-01 00:00:00   2019-01-01 00:00:00   2019-07-01 00:00:00   2020-01-01 00:00:00   2019-10-01 00:00:00   2020-07-01 00:00:00   2020-04-01 00:00:00   2020-10-01 00:00:00   2020-07-01 00:00:00   2021-04-01 00:00:00   2021-07-01 00:00:00   2020-04-01 00:00:00   2021-01-01 00:00:00   2020-01-01 00:00:00   2020-10-01 00:00:00   2022-04-01 00:00:00   2022-01-01 00:00:00   2021-10-01 00:00:00   2021-10-01 00:00:00   2022-07-01 00:00:00   2022-07-01 00:00:00
thru_date   2017-06-30 00:00:00   2017-09-30 00:00:00   2017-09-30 00:00:00   2018-03-31 00:00:00   2017-12-31 00:00:00   2018-03-31 00:00:00   2018-06-30 00:00:00   2017-06-30 00:00:00   2018-12-31 00:00:00   2018-09-30 00:00:00   2019-06-30 00:00:00   2019-03-31 00:00:00   2019-09-30 00:00:00   2020-03-31 00:00:00   2019-12-31 00:00:00   2020-09-30 00:00:00   2020-06-30 00:00:00   2020-12-31 00:00:00   2020-09-30 00:00:00   2021-06-30 00:00:00   2021-09-30 00:00:00   2020-06-30 00:00:00   2021-03-31 00:00:00   2020-03-31 00:00:00   2020-12-31 00:00:00   2022-06-30 00:00:00   2022-03-31 00:00:00   2021-12-31 00:00:00   2021-12-31 00:00:00   2022-09-30 00:00:00   2022-09-30 00:00:00
cum_beg_dt   2017-04-01 00:00:00   2017-04-01 00:00:00   2017-04-01 00:00:00   None   2017-04-01 00:00:00   2018-01-01 00:00:00   2018-01-01 00:00:00   2017-04-01 00:00:00   2018-01-01 00:00:00   2018-01-01 00:00:00   2019-01-01 00:00:00   2019-01-01 00:00:00   2019-01-01 00:00:00   2020-01-01 00:00:00   2019-01-01 00:00:00   2020-01-01 00:00:00   2020-01-01 00:00:00   2020-01-01 00:00:00   2019-01-01 00:00:00   2021-01-01 00:00:00   2021-01-01 00:00:00   2019-01-01 00:00:00   2021-01-01 00:00:00   2019-01-01 00:00:00   2019-01-01 00:00:00   2022-01-01 00:00:00   2022-01-01 00:00:00   2021-01-01 00:00:00   2021-01-01 00:00:00   2022-01-01 00:00:00   2022-01-01 00:00:00
firm_id   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
firm_name   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
firm_city   NEW YORK   NEW YORK   NEW YORK   NEW YORK   NEW YORK   NEW YORK   NEW YORK   NEW YORK   NEW YORK   NEW YORK   NEW YORK   NEW YORK   NEW YORK   NEW YORK   NEW YORK   NEW YORK   NEW YORK   NEW YORK   NEW YORK   NEW YORK   NEW YORK   NEW YORK   NEW YORK   NEW YORK   NEW YORK   NEW YORK   NEW YORK   NEW YORK   NEW YORK   NEW YORK   NEW YORK
firm_st   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY
firm_zip4   10177   10177   10177   10177   10177   10177   10177   10177   10177   10177   10177   10177   10177   10022   10022   10022   10022   10022   10022   10022   10022   10022   10022   10022   10022   10022   10022   10022   10022   10022   10022
firm_phon   2126241686   2126241686   2126241686   2126241686   2126241686   2126241686   2126241686   2126241686   2126241200   2126241686   2126241200   2126241200   2126241200   2126241200   2126241200   2126241200   2126241200   2126241200   2126241200   2126241200   2126241200   2126241200   2126241200   2126241200   2126241200   2126241200   2126241200   2126241200   2126241200   2126241200   2126241200
mail_city   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
mail_st   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
mail_zip4   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
mail_phon   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
sig_date   2017-07-28 00:00:00   2017-10-30 00:00:00   2017-12-08 00:00:00   2018-04-26 00:00:00   2018-01-25 00:00:00   2018-07-30 00:00:00   2018-07-30 00:00:00   2017-11-20 00:00:00   2019-02-14 00:00:00   2018-10-29 00:00:00   2019-07-30 00:00:00   2019-04-30 00:00:00   2019-10-30 00:00:00   2020-04-30 00:00:00   2020-01-30 00:00:00   2020-10-30 00:00:00   2020-07-30 00:00:00   2021-01-30 00:00:00   2021-09-22 00:00:00   2021-07-28 00:00:00   2021-10-29 00:00:00   2021-09-22 00:00:00   2021-04-30 00:00:00   2021-09-22 00:00:00   2021-09-22 00:00:00   2022-07-28 00:00:00   2022-04-06 00:00:00   2022-01-28 00:00:00   2022-01-31 00:00:00   2022-10-31 00:00:00   2022-10-31 00:00:00
sig_loc   New York, New York   New York, New York   New York, New York   New York, NY   New York, New York   New York, New York   New York, New York   New York, New York   New York   New York, New York   New York, New York   New York, New York   New York, New York   New York, NY   New York, NY   New York, NY   New York, NY   New York, NY   New York, NY   New York, NY   New York, NY   New York, NY   New York, NY   New York, NY   New York, NY   New York, NY   New York, NY   New York, NY   New York, NY   New York, NY   New York, NY
sig_naml   Weldon   Weldon   Weldon   Weldon   Weldon   Weldon   Weldon   Weldon   Weldon   Weldon   Weldon   Weldon   Weldon   Weldon   Weldon   Weldon   Weldon   Weldon   Weldon   Weldon   Weldon   Weldon   Weldon   Weldon   Weldon   Weldon   Weldon   Weldon   Weldon   Wicker   Wicker
sig_namf   Julian   Julian   Julian   Julian   Julian   Julian   Julian   Julian   Julian   Julian   Julian   Julian   Julian   Julian   Julian   Julian   Julian   Julian   Julian   Julian   Julian   Julian   Julian   Julian   Julian   Julian   Julian   Julian   Julian   Lily   Lily
sig_namt   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
sig_nams   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
prn_naml   Weldon   Weldon   Weldon   Weldon   Weldon   Weldon   Weldon   Weldon   Weldon   Weldon   Weldon   Weldon   Weldon   Weldon   Weldon   Weldon   Weldon   Weldon   Weldon   Weldon   Weldon   Weldon   Weldon   Weldon   Weldon   Weldon   Weldon   Weldon   Weldon   Wicker   Wicker
prn_namf   Julian   Julian   Julian   Julian   Julian   Julian   Julian   Julian   Julian   Julian   Julian   Julian   Julian   Julian   Julian   Julian   Julian   Julian   Julian   Julian   Julian   Julian   Julian   Julian   Julian   Julian   Julian   Julian   Julian   Lily   Lily
prn_namt   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
prn_nams   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
sig_title   Chief Compliance Officer   Chief Compliance Officer   Chief Compliance Officer   GC & Chief Compliance Officer   Chief Compliance Officer   Chief Compliance Officer   Chief Compliance Officer   Chief Compliance Officer   GC & Chief Compliance Officer   GC & Chief Compliance Officer   Chief Compliance Officer   Chief Compliance Officer   Chief Compliance Officer   Chief Compliance Officer   Chief Compliance Officer   Chief Compliance Officer   Chief Compliance Officer   Chief Compliance Officer   Chief Compliance Officer   Chief Compliance Officer   Chief Compliance Officer   Chief Compliance Officer   Chief Compliance Officer   Chief Compliance Officer   Chief Compliance Officer   Chief Compliance Officer   Chief Compliance Officer   Chief Compliance Officer   Chief Compliance Officer   Chief Compliance Officer   Chief Compliance Officer
nopart1_cb   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
nopart2_cb   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
part1_1_cb   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
part1_2_cb   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
ctrib_n_cb   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
ctrib_y_cb   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
lby_actvty   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
lobby_n_cb   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
lobby_y_cb   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
major_naml   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
major_namf   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
major_namt   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
major_nams   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
rcpcmte_nm   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
rcpcmte_id   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
Table: cvr_registration
filing_id   2645665   2645665
amend_id   0   1
rec_type   CVR   CVR
form_type   F603   F603
sender_id   1396966   1396966
filer_id   1396966   1396966
entity_cd   LEM   LEM
filer_naml   CIFC Asset Management LLC   CIFC Asset Management LLC
filer_namf   None   None
filer_namt   None   None
filer_nams   None   None
report_num   000   001
rpt_date   2022-01-31 00:00:00   2022-02-15 00:00:00
ls_beg_yr   2021   2021
ls_end_yr   2022   2022
qual_date   2017-06-27 00:00:00   2017-06-27 00:00:00
eff_date   None   None
bus_city   NEW YORK   NEW YORK
bus_st   NY   NY
bus_zip4   10022   10022
bus_phon   2126241200   2126241200
bus_fax   None   None
bus_email   [email protected]   [email protected]
mail_city   None   None
mail_st   None   None
mail_zip4   None   None
mail_phon   None   None
sig_date   2020-12-28 00:00:00   2022-01-31 00:00:00
sig_loc   None   None
sig_naml   Weldon   Weldon
sig_namf   Julian   Julian
sig_namt   None   None
sig_nams   None   None
prn_naml   Weldon   Weldon
prn_namf   Julian   Julian
prn_namt   None   None
prn_nams   None   None
sig_title   Secretary   Chief Compliance Officer
stmt_firm   None   None
ind_cb   None   None
bus_cb   X   X
trade_cb   None   None
oth_cb   None   None
a_b_name   None   None
a_b_city   None   None
a_b_st   None   None
a_b_zip4   None   None
descrip_1   None   None
descrip_2   CIFC Asset Management LLC is a private debt manager specializing in U.S. and European corporate and structured credit strategies.   CIFC Asset Management LLC is a private debt manager specializing in U.S. and European corporate and structured credit strategies.
c_less50   None   None
c_more50   None   None
ind_class   None   None
ind_descr   None   None
bus_class   FIN   FIN
bus_descr   None   None
auth_name   None   None
auth_city   None   None
auth_st   None   None
auth_zip4   None   None
lobby_int   Solicitation of investments   Solicitation of investments
influen_yn   Y   Y
firm_name   None   None
newcert_cb   None   None
rencert_cb   None   None
complet_dt   None   None
lby_reg_cb   None   None
lby_604_cb   None   None
st_leg_yn   None   None
st_agency   None   None
lobby_cb   None   None
l_firm_cb   None   None
Table: filer_address
filer_id   1396966   1396966   1396966   1396966
adrid   2466131   2436185   2507718   2486632
effect_dt   2019-01-01 00:00:00   2017-05-16 00:00:00   2021-01-01 00:00:00   2019-08-26 00:00:00
add_type   7051   7051   7051   7051
session_id   2019   2017   2021   2019
Table: filer_filings
filer_id   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966
filing_id   2237139   2359058   2205696   2272187   2551846   2379893   2418023   2315950   2173783   2162957   2166216   2421531   2439944   2192422   2396366   2563826   2471048   2192422   2337076   2237139   2173783   2528337   2663672   2484364   2645665   2597775   2471048   2551846   2528337   2484364   2651779   2640549   2703398   2645665   2650831   2622068   2580832   2640549   2754228   2754229   2748137   2748143   2748146   2748137
period_id   233   236   232   234   244   237   239   235   230   None   None   None   240   231   238   None   241   231   None   233   230   243   249   242   249   246   241   244   243   242   None   248   250   249   None   247   245   248   None   None   251   None   None   251
form_id   F635   F635   F635   F635   F635   F635   F635   F635   F635   F603   F603   F605   F635   F635   F635   F603   F635   F635   F603   F635   F635   F635   F635   F635   F603   F635   F635   F635   F635   F635   F605   F635   F635   F603   F605   F635   F635   F635   F605   F605   F635   F605   F605   F635
filing_sequence   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0   1   1   1   1   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0   1
filing_date   2018-04-26 00:00:00   2019-02-14 00:00:00   2018-01-25 00:00:00   2018-07-30 00:00:00   2021-01-30 00:00:00   2019-04-30 00:00:00   2019-10-30 00:00:00   2018-10-29 00:00:00   2017-07-28 00:00:00   2017-06-06 00:00:00   2017-07-07 00:00:00   2019-10-31 00:00:00   2020-01-30 00:00:00   2017-12-08 00:00:00   2019-07-30 00:00:00   2020-12-30 00:00:00   2020-04-30 00:00:00   2017-10-30 00:00:00   2018-12-26 00:00:00   2018-07-30 00:00:00   2017-11-20 00:00:00   2020-10-30 00:00:00   2022-04-06 00:00:00   2020-07-30 00:00:00   2022-01-31 00:00:00   2021-07-28 00:00:00   2021-09-22 00:00:00   2021-09-22 00:00:00   2021-09-22 00:00:00   2021-09-22 00:00:00   2022-02-02 00:00:00   2022-01-28 00:00:00   2022-07-28 00:00:00   2022-02-15 00:00:00   2022-02-10 00:00:00   2021-10-29 00:00:00   2021-04-30 00:00:00   2022-01-31 00:00:00   2022-11-01 00:00:00   2022-11-01 00:00:00   2022-10-31 00:00:00   2022-10-31 00:00:00   2022-10-31 00:00:00   2022-10-31 00:00:00
stmnt_type   10001   10001   10001   10001   10001   10001   10001   10001   10001   10005   10006   10002   10001   10002   10001   10001   10001   10001   10005   10002   10002   10001   10001   10001   10001   10001   10002   10002   10002   10002   10002   10001   10001   10002   10002   10001   10001   10002   10002   10002   10001   10002   10002   10002
stmnt_status   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11003   11001   11003   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11003   11003   11001   11001   11003   11001   11003   11001   11001   11003   11001   11001   11003
session_id   2017   2017   2017   2017   2019   2019   2019   2017   2017   2017   2017   2019   2019   2017   2019   2021   2019   2017   2019   2017   2017   2019   2021   2019   2021   2021   2019   2019   2019   2019   2021   2021   2021   2021   2021   2021   2021   2021   2021   2021   2021   2021   2021   2021
user_id   AGLADNEY   KBANH   AGLADNEY   AGLADNEY   GTAYLOR   SUSHAKOV   VUKSTINA   AGLADNEY   AGLADNEY   YRODRIGU   YRODRIGU   AROJAS   VUKSTINA   AGLADNEY   AGLADNEY   CVANLIEW   VUKSTINA   AGLADNEY   YRODRIGU   AGLADNEY   AGLADNEY   GTAYLOR   CAFILER   GTAYLOR   CAFILER   GTAYLOR   GTAYLOR   GTAYLOR   GTAYLOR   GTAYLOR   CVANLIEW   CAFILER   CAFILER   MMERCHANT   MMERCHANT   CAFILER   GTAYLOR   CAFILER   NKRESTOFF   NKRESTOFF   CAFILER   MKIRKHAM   MKIRKHAM   CAFILER
special_audit   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003
fine_audit   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11003   11001   11001   11001   11003   11001   11001   11003   11001   11001   11001   11003   11001   11003   11001   11001   11001   11001   11001   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11001   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003
rpt_start   2018-01-01 00:00:00   2018-10-01 00:00:00   2017-10-01 00:00:00   2018-04-01 00:00:00   2020-10-01 00:00:00   2019-01-01 00:00:00   2019-07-01 00:00:00   2018-07-01 00:00:00   2017-04-01 00:00:00   1900-01-01 00:00:00   1900-01-01 00:00:00   1900-01-01 00:00:00   2019-10-01 00:00:00   2017-07-01 00:00:00   2019-04-01 00:00:00   1900-01-01 00:00:00   2020-01-01 00:00:00   2017-07-01 00:00:00   1900-01-01 00:00:00   2018-01-01 00:00:00   2017-04-01 00:00:00   2020-07-01 00:00:00   2022-01-01 00:00:00   2020-04-01 00:00:00   2022-01-31 00:00:00   2021-04-01 00:00:00   2020-01-01 00:00:00   2020-10-01 00:00:00   2020-07-01 00:00:00   2020-04-01 00:00:00   1900-01-01 00:00:00   2021-10-01 00:00:00   2022-04-01 00:00:00   2022-02-15 00:00:00   1900-01-01 00:00:00   2021-07-01 00:00:00   2021-01-01 00:00:00   2021-10-01 00:00:00   1900-01-01 00:00:00   1900-01-01 00:00:00   2022-07-01 00:00:00   1900-01-01 00:00:00   1900-01-01 00:00:00   2022-07-01 00:00:00
rpt_end   2018-03-31 00:00:00   2018-12-31 00:00:00   2017-12-31 00:00:00   2018-06-30 00:00:00   2020-12-31 00:00:00   2019-03-31 00:00:00   2019-09-30 00:00:00   2018-09-30 00:00:00   2017-06-30 00:00:00   1900-01-01 00:00:00   1900-01-01 00:00:00   1900-01-01 00:00:00   2019-12-31 00:00:00   2017-09-30 00:00:00   2019-06-30 00:00:00   1900-01-01 00:00:00   2020-03-31 00:00:00   2017-09-30 00:00:00   1900-01-01 00:00:00   2018-03-31 00:00:00   2017-06-30 00:00:00   2020-09-30 00:00:00   2022-03-31 00:00:00   2020-06-30 00:00:00   2022-01-31 00:00:00   2021-06-30 00:00:00   2020-03-31 00:00:00   2020-12-31 00:00:00   2020-09-30 00:00:00   2020-06-30 00:00:00   1900-01-01 00:00:00   2021-12-31 00:00:00   2022-06-30 00:00:00   2022-02-15 00:00:00   1900-01-01 00:00:00   2021-09-30 00:00:00   2021-03-31 00:00:00   2021-12-31 00:00:00   1900-01-01 00:00:00   1900-01-01 00:00:00   2022-09-30 00:00:00   1900-01-01 00:00:00   1900-01-01 00:00:00   2022-09-30 00:00:00
rpt_date   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
filing_type   22006   22006   22006   22006   22006   22006   22006   22006   22006   None   None   None   22006   22006   22006   None   22006   22006   None   22006   22006   22006   22006   22006   22006   22006   22006   22006   22006   22006   None   22006   22006   22006   None   22006   22006   22006   None   None   22006   None   None   22006
Table: filer_interests
filer_id   1396966   1396966   1396966
session_id   2017   2019   2021
interest_cd   40304   40304   40304
effect_date   2017-05-16 00:00:00   2019-01-01 00:00:00   2021-01-01 00:00:00
Table: filer_to_filer_type
filer_id   1396966   1396966   1396966
filer_type   2   2   2
active   Y   W   Y
race   0   None   None
session_id   2017   2021   2019
category   0   None   None
category_type   0   None   None
sub_category   0   None   None
effect_dt   2017-05-16 00:00:00   2021-01-01 00:00:00   2019-01-01 00:00:00
sub_category_type   0   None   None
election_type   0   None   None
sub_category_a   None   None   None
nyq_dt   None   None   None
party_cd   0   None   None
county_cd   0   None   None
district_cd   0   None   None
Table: filer_xref
filer_id   1396966
xref_id   1396966
effect_dt   2017-06-12 00:00:00
migration_source   CLAIMS
Table: filername
xref_filer_id   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966
filer_id   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966   1396966
filer_type   EMPLOYER   EMPLOYER   EMPLOYER   EMPLOYER   EMPLOYER   EMPLOYER   EMPLOYER   EMPLOYER   EMPLOYER   EMPLOYER   EMPLOYER   EMPLOYER
status   W   W   W   W   W   W   W   W   W   W   W   W
effect_dt   2021-01-01 00:00:00   2021-01-01 00:00:00   2021-01-01 00:00:00   2021-01-01 00:00:00   2021-01-01 00:00:00   2021-01-01 00:00:00   2021-01-01 00:00:00   2021-01-01 00:00:00   2021-01-01 00:00:00   2021-01-01 00:00:00   2021-01-01 00:00:00   2021-01-01 00:00:00
naml   CIFC ASSET MANAGEMENT LLC   CIFC ASSET MANAGEMENT LLC   CIFC ASSET MANAGEMENT LLC   CIFC ASSET MANAGEMENT LLC   CIFC ASSET MANAGEMENT LLC   CIFC ASSET MANAGEMENT LLC   CIFC ASSET MANAGEMENT LLC   CIFC ASSET MANAGEMENT LLC   CIFC ASSET MANAGEMENT LLC   CIFC ASSET MANAGEMENT LLC   CIFC ASSET MANAGEMENT LLC   CIFC ASSET MANAGEMENT LLC
namf   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
namt   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
nams   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
adr1   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
adr2   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
city   NEW YORK   NEW YORK   NEW YORK   NEW YORK   NEW YORK   NEW YORK   NEW YORK   NEW YORK   NEW YORK   NEW YORK   NEW YORK   NEW YORK
st   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY
zip4   10177   10177   10022   10022   10177   10177   10022   10022   10177   10177   10022   10022
phon   2126241686   2126241200   2126241200   2126241200   2126241686   2126241200   2126241200   2126241200   2126241686   2126241200   2126241200   2126241200
fax   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
email   [email protected]   [email protected]   [email protected]   [email protected]   [email protected]   [email protected]   [email protected]   [email protected]   [email protected]   [email protected]   [email protected]   [email protected]
Table: filers
filer_id   1396966
Table: lobbying_chg_log
filer_id   1396966
change_no   1
session_id   2017
log_dt   2017-07-07 00:00:00
filer_type   2
correction_flg   Y
action   ADDED
attribute_changed   LOBBYIST
ethics_dt   None
interests   None
filer_full_name   CIFC ASSET MANAGEMENT LLC
filer_city   NEW YORK
filer_st   NY
filer_zip   10177
filer_phone   2126241686
entity_type   4
entity_name   MORIUCHI, SAKURA
entity_city   None
entity_st   None
entity_zip   None
entity_phone   None
entity_id   None
responsible_officer   None
effect_dt   2017-05-16 00:00:00