Home

Filer ID: 1396247

Table: cvr_lobby_disclosure
filing_id   2157585   2157585   2240297   2267102   2377793   2313025   2390291   2338680   2432377   2471089   2413980   2483219   2531909   2555103   2625359   2577828   2604154   2677992   2708498   2645672   2749661
amend_id   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
rec_type   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR
form_type   F645   F645   F645   F645   F645   F645   F645   F645   F645   F645   F645   F645   F645   F645   F645   F645   F645   F645   F645   F645   F645
sender_id   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247
filer_id   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247
entity_cd   LEM   LEM   None   None   None   None   None   None   None   LCO   None   LCO   LCO   LCO   LCO   LCO   LCO   LCO   LCO   LCO   LCO
filer_naml   The Ponderosa Telephone Co.   The Ponderosa Telephone Co.   PONDEROSA TELEPHONE COMPANY, THE   PONDEROSA TELEPHONE COMPANY, THE   PONDEROSA TELEPHONE COMPANY, THE   PONDEROSA TELEPHONE COMPANY, THE   PONDEROSA TELEPHONE COMPANY, THE   PONDEROSA TELEPHONE COMPANY, THE   PONDEROSA TELEPHONE COMPANY, THE   PONDEROSA TELEPHONE COMPANY   PONDEROSA TELEPHONE COMPANY, THE   PONDEROSA TELEPHONE COMPANY   PONDEROSA TELEPHONE COMPANY   PONDEROSA TELEPHONE COMPANY   PONDEROSA TELEPHONE COMPANY   PONDEROSA TELEPHONE COMPANY   PONDEROSA TELEPHONE COMPANY   PONDEROSA TELEPHONE COMPANY   PONDEROSA TELEPHONE COMPANY   PONDEROSA TELEPHONE COMPANY   PONDEROSA TELEPHONE COMPANY
filer_namf   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
filer_namt   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
filer_nams   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
report_num   001   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000
rpt_date   2017-07-05 00:00:00   2017-05-01 00:00:00   2018-04-29 00:00:00   2018-07-20 00:00:00   2019-04-26 00:00:00   2018-10-25 00:00:00   2019-07-16 00:00:00   2019-01-23 00:00:00   2020-01-20 00:00:00   2020-04-30 00:00:00   2019-10-21 00:00:00   2020-07-31 00:00:00   2020-10-31 00:00:00   2021-01-31 00:00:00   2021-11-01 00:00:00   2021-04-30 00:00:00   2021-07-31 00:00:00   2022-04-30 00:00:00   2022-07-31 00:00:00   2022-01-31 00:00:00   2022-10-31 00:00:00
from_date   2017-01-01 00:00:00   2017-01-01 00:00:00   2018-01-01 00:00:00   2018-04-01 00:00:00   2019-01-01 00:00:00   2018-07-01 00:00:00   2019-04-01 00:00:00   2018-10-01 00:00:00   2019-10-01 00:00:00   2020-01-01 00:00:00   2019-07-01 00:00:00   2020-04-01 00:00:00   2020-07-01 00:00:00   2020-10-01 00:00:00   2021-07-01 00:00:00   2021-01-01 00:00:00   2021-04-01 00:00:00   2022-01-01 00:00:00   2022-04-01 00:00:00   2021-10-01 00:00:00   2022-07-01 00:00:00
thru_date   2017-03-31 00:00:00   2017-03-31 00:00:00   2018-03-31 00:00:00   2018-06-30 00:00:00   2019-03-31 00:00:00   2018-09-30 00:00:00   2019-06-30 00:00:00   2018-12-31 00:00:00   2019-12-31 00:00:00   2020-03-31 00:00:00   2019-09-30 00:00:00   2020-06-30 00:00:00   2020-09-30 00:00:00   2020-12-31 00:00:00   2021-09-30 00:00:00   2021-03-31 00:00:00   2021-06-30 00:00:00   2022-03-31 00:00:00   2022-06-30 00:00:00   2021-12-31 00:00:00   2022-09-30 00:00:00
cum_beg_dt   2017-01-01 00:00:00   2017-01-01 00:00:00   2017-01-01 00:00:00   2017-01-01 00:00:00   2019-01-01 00:00:00   2017-01-01 00:00:00   2019-01-01 00:00:00   2017-01-01 00:00:00   2019-01-01 00:00:00   2019-01-01 00:00:00   2019-01-01 00:00:00   2019-01-01 00:00:00   2019-01-01 00:00:00   2019-01-01 00:00:00   2021-01-01 00:00:00   2021-01-01 00:00:00   2021-01-01 00:00:00   2021-01-01 00:00:00   2021-01-01 00:00:00   2021-01-01 00:00:00   2021-01-01 00:00:00
firm_id   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247
firm_name   The Ponderosa Telephone Co.   The Ponderosa Telephone Co.   None   None   None   None   None   None   None   PONDEROSA TELEPHONE COMPANY   None   PONDEROSA TELEPHONE COMPANY   PONDEROSA TELEPHONE COMPANY   PONDEROSA TELEPHONE COMPANY   PONDEROSA TELEPHONE COMPANY   PONDEROSA TELEPHONE COMPANY   PONDEROSA TELEPHONE COMPANY   PONDEROSA TELEPHONE COMPANY   PONDEROSA TELEPHONE COMPANY   PONDEROSA TELEPHONE COMPANY   PONDEROSA TELEPHONE COMPANY
firm_city   O Neals   O Neals   O'NEALS   O'NEALS   O'NEALS   O'NEALS   O'NEALS   O'NEALS   O'NEALS   O'NEALS   O'NEALS   O'NEALS   O'NEALS   O'NEALS   O'NEALS   O'NEALS   O'NEALS   O'NEALS   O'NEALS   O'NEALS   O'NEALS
firm_st   CA   CA   CA   CA   CA   CA   CA   CA   CA   CA   CA   CA   CA   CA   CA   CA   CA   CA   CA   CA   CA
firm_zip4   93645   93645   93645   93645   93645   93645   93645   93645   93645   93645   93645   93645   93645   93645   93645   93645   93645   93645   93645   93645   93645
firm_phon   559 868-6322   559 868-6322   5598686000   5598686000   5598686000   5598686000   5598686000   5598686000   5598686000   559-868-6000   5598686000   559-868-6000   559-868-6000   559-868-6000   559-868-6000   559-868-6000   559-868-6000   559-868-6000   559-868-6000   559-868-6000   559-868-6000
mail_city   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
mail_st   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
mail_zip4   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
mail_phon   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
sig_date   2017-07-05 00:00:00   2017-05-01 00:00:00   2018-04-30 00:00:00   2018-07-20 00:00:00   2019-04-24 00:00:00   2018-10-25 00:00:00   2019-07-15 00:00:00   2019-01-22 00:00:00   2020-01-21 00:00:00   2020-04-14 00:00:00   2019-10-18 00:00:00   2020-07-17 00:00:00   2020-10-31 00:00:00   2021-01-31 00:00:00   2021-11-01 00:00:00   2021-04-25 00:00:00   2021-07-31 00:00:00   2022-04-30 00:00:00   2022-07-31 00:00:00   2022-01-31 00:00:00   2022-10-31 00:00:00
sig_loc   O'Neals CA   O'Neals CA   O'Neals, CA   O'Neals, CA   O'Neals, California   O'Neals, California   O'Neals, CA   O'Neals, California   O'Neals, CA   O'NEALS, CA   O'Neals, CA   O'NEALS, CA   O'NEALS, CA   O'NEALS, CA   O'NEALS, CA   O'NEALS, CA   O'NEALS, CA   O'NEALS, CA   O'NEALS, CA   O'NEALS, CA   O'NEALS, CA
sig_naml   Douglas   Douglas   Silkwood   Silkwood   Silkwood   Silkwood   Silkwood   Silkwood   Silkwood   SILKWOOD MATTES   Silkwood   SILKWOOD MATTES   SILKWOOD MATTES   SILKWOOD MATTES   SILKWOOD MATTES   SILKWOOD MATTES   SILKWOOD MATTES   SILKWOOD MATTES   SILKWOOD MATTES   SILKWOOD MATTES   SILKWOOD MATTES
sig_namf   Dan   Dan   E.L.   E.L.   E.L.   E.L.   E.L.   E.L.   E.L.   KRISTANN   E.L.   KRISTANN   KRISTANN   KRISTANN   KRISTANN   KRISTANN   KRISTANN   KRISTANN   KRISTANN   KRISTANN   KRISTANN
sig_namt   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
sig_nams   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
prn_naml   Douglas   Douglas   Silkwood   Silkwood   Silkwood   Silkwood   Silkwood   Silkwood   Silkwood   SILKWOOD MATTES   Silkwood   SILKWOOD MATTES   SILKWOOD MATTES   SILKWOOD MATTES   SILKWOOD MATTES   SILKWOOD MATTES   SILKWOOD MATTES   SILKWOOD MATTES   SILKWOOD MATTES   SILKWOOD MATTES   SILKWOOD MATTES
prn_namf   Dan   Dan   E.L.   E.L.   E.L.   E.L.   E.L.   E.L.   E.L.   KRISTANN   E.L.   KRISTANN   KRISTANN   KRISTANN   KRISTANN   KRISTANN   KRISTANN   KRISTANN   KRISTANN   KRISTANN   KRISTANN
prn_namt   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
prn_nams   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
sig_title   Financial Director   Financial Director   Chairperson   Chairperson   Chairperson   Chairperson   Chairperson   Chairperson   Chairperson   PRESIDENT   Chairperson   PRESIDENT   PRESIDENT   PRESIDENT   PRESIDENT   PRESIDENT   PRESIDENT   PRESIDENT   PRESIDENT   PRESIDENT   PRESIDENT
nopart1_cb   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
nopart2_cb   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
part1_1_cb   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
part1_2_cb   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
ctrib_n_cb   None   None   X   None   None   None   None   X   X   X   None   X   X   X   None   X   X   None   None   None   None
ctrib_y_cb   X   X   None   X   X   X   X   None   None   None   X   None   None   None   X   None   None   X   X   X   X
lby_actvty   AB 1665; SB 460, 566   AB 1665; SB 460, 566   Legislative: AB 1959, AB 2431, AB 2652, SB 460, SB 822, SB 1028   AB 1959, AB 2431, AB 2652, SB 460, SB 822, SB 1028, SB 1358; CA Public Utilities Commission R.14-11-001.   Legislature: SB 208, SB 255, SB 603 CA Public Utilities Commission R.18-07-006, R.18-12-005, R.19-01-006   AB 1959, AB 2652, SB 460, SB 822, SB 1358; CA Public Utilities Commission R.17-10-010, R.18-03-011, R.11-03-013.   AB 1072, AB 1323, SB 208, SB 255, SB 603, SB 670   CA Public Utilities Commission R.18-03-011, and R.18-07-006   Legislature, Governor: None; CA Public Utilities Commission: R.18-03-011.   AB 2189, 2675, 2676; SB 1058, 1069; CA PUBLIC UTILITIES COMMISSION RE: R.11-11-007   Legislature, Governor: AB 1054, SB 208, SB 255, SB 603, SB 670; CA Public Utilities Commission: SB 603, Draft CPUC reform amendments, R.11-11-007, R.18-07-006   AB 2189, 3007, 3079; SB 1058, 1069, 1130   AB 570, 2189; SB 1130   LEGISLATURE, CA PUBLIC UTILITIES COMMISSION RE: POTENTIAL PROCEDURAL IMPROVEMENTS TO CA PUBLIC UTILITIES (CPUC) RATE CASE PROCESS   AB 14, 41, 1100, 1257; SB 4, 28, 156, 341   AB 14, 1100, 1257; SB 4, 28, 341   AB 14, 41, 1100, 1257; SB 4, 28, 341; LEGISLATURE, GOVERNORS OFFICE, DEPT OF FINANCE RE: BROADBAND-RELATED BUDGET TRAILER BILL DRAFT LANGUAGE   AB 2749, 2751; SB 857; LEGISLATURE RE: CA PUBLIC UTILITIES COMMISSION (CPUC) FEDERAL FUNDING ACCOUNT PROPOSED DECISION   AB 988, 2748, 2749, 2751, 2752, 2753; SB 857, 884; LEGISLATURE RE: CA PUBLIC UTILITIES COMMISSION (CPUC) FEDERAL FUNDING ACCOUNT PROPOSED DECISION; LEGISLATURE, DEPT OF FINANCE RE: CA HIGH COST FUND (CHCF) A LOCAL ASSISTANCE APPROPRIATION IN SB 154 AND AB 154   AB 14; SB 4, 28   AB 179, 988, 2749, 2752; SB 857
lobby_n_cb   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
lobby_y_cb   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
major_naml   None   None   None   The Ponderosa Telephone Company   None   None   THE PONDEROSA TELEPHONE COMPANY   The Ponderosa Telephone Company   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
major_namf   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
major_namt   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
major_nams   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
rcpcmte_nm   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   PONDEROSA TELEPHONE COMPANY MAJOR DONOR FORM 461   None
rcpcmte_id   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
Table: filer_address
filer_id   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247
adrid   2489649   2455615   2478963   2451503   2431856   2463895   2485673   2473873   2481852
effect_dt   2020-01-20 00:00:00   2018-07-19 00:00:00   2019-04-24 00:00:00   2018-04-29 00:00:00   2017-05-01 00:00:00   2018-10-25 00:00:00   2019-10-18 00:00:00   2019-01-19 00:00:00   2019-07-15 00:00:00
add_type   7051   7051   7051   7051   7051   7051   7051   7051   7051
session_id   2019   2017   2019   2017   2017   2017   2019   2019   2019
Table: filer_filings
filer_id   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247
filing_id   2267102   2483219   2377793   2240297   2313025   2157585   2157585   2390291   2413980   2338680   2531909   2577828   2432377   2677992   2471089   2555103   2645672   2708498   2625359   2604154   2749661
period_id   234   242   237   233   235   229   229   238   239   236   243   245   240   249   241   244   248   250   247   246   251
form_id   F645   F645   F645   F645   F645   F645   F645   F645   F645   F645   F645   F645   F645   F645   F645   F645   F645   F645   F645   F645   F645
filing_sequence   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
filing_date   2018-07-20 00:00:00   2020-07-29 00:00:00   2019-04-26 00:00:00   2018-04-29 00:00:00   2018-10-25 00:00:00   2017-07-05 00:00:00   2017-05-01 00:00:00   2019-07-16 00:00:00   2019-10-21 00:00:00   2019-01-23 00:00:00   2020-11-02 00:00:00   2021-04-27 00:00:00   2020-01-20 00:00:00   2022-05-02 00:00:00   2020-04-30 00:00:00   2021-02-01 00:00:00   2022-01-31 00:00:00   2022-08-01 00:00:00   2021-11-01 00:00:00   2021-08-02 00:00:00   2022-10-31 00:00:00
stmnt_type   10001   10001   10001   10001   10001   10002   10001   10001   10001   10001   10001   10001   10001   10001   10001   10001   10001   10001   10001   10001   10001
stmnt_status   11001   11003   11003   11001   11001   11001   11001   11003   11003   11001   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003
session_id   2017   2019   2019   2017   2017   2017   2017   2019   2019   2017   2019   2021   2019   2021   2019   2019   2021   2021   2021   2021   2021
user_id   AGLADNEY   LPHEAV   LPHEAV   AGLADNEY   AGLADNEY   AGLADNEY   AGLADNEY   LPHEAV   LPHEAV   AGLADNEY   LPHEAV   LPHEAV   LPHEAV   LPHEAV   LPHEAV   LPHEAV   LPHEAV   CAFILER   LPHEAV   LPHEAV   CAFILER
special_audit   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003
fine_audit   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11003   11001   11001   11003
rpt_start   2018-04-01 00:00:00   2020-04-01 00:00:00   2019-01-01 00:00:00   2018-01-01 00:00:00   2018-07-01 00:00:00   2017-01-01 00:00:00   2017-01-01 00:00:00   2019-04-01 00:00:00   2019-07-01 00:00:00   2018-10-01 00:00:00   2020-07-01 00:00:00   2021-01-01 00:00:00   2019-10-01 00:00:00   2022-01-01 00:00:00   2020-01-01 00:00:00   2020-10-01 00:00:00   2021-10-01 00:00:00   2022-04-01 00:00:00   2021-07-01 00:00:00   2021-04-01 00:00:00   2022-07-01 00:00:00
rpt_end   2018-06-30 00:00:00   2020-06-30 00:00:00   2019-03-31 00:00:00   2018-03-31 00:00:00   2018-09-30 00:00:00   2017-03-31 00:00:00   2017-03-31 00:00:00   2019-06-30 00:00:00   2019-09-30 00:00:00   2018-12-31 00:00:00   2020-09-30 00:00:00   2021-03-31 00:00:00   2019-12-31 00:00:00   2022-03-31 00:00:00   2020-03-31 00:00:00   2020-12-31 00:00:00   2021-12-31 00:00:00   2022-06-30 00:00:00   2021-09-30 00:00:00   2021-06-30 00:00:00   2022-09-30 00:00:00
rpt_date   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
filing_type   22006   22001   22006   22006   22006   22001   22001   22006   22006   22006   22001   22001   22006   22001   22001   22001   22001   22001   22001   22001   22001
Table: filer_to_filer_type
filer_id   1396247
filer_type   5
active   Y
race   0
session_id   2017
category   0
category_type   0
sub_category   0
effect_dt   2017-05-01 00:00:00
sub_category_type   0
election_type   0
sub_category_a   None
nyq_dt   None
party_cd   0
county_cd   0
district_cd   0
Table: filer_xref
filer_id   1396247
xref_id   1396247
effect_dt   2017-05-01 00:00:00
migration_source   CLAIMS
Table: filername
xref_filer_id   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247
filer_id   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247
filer_type   PAYMENT TO INFLUENCE   PAYMENT TO INFLUENCE   PAYMENT TO INFLUENCE   PAYMENT TO INFLUENCE   PAYMENT TO INFLUENCE   PAYMENT TO INFLUENCE   PAYMENT TO INFLUENCE   PAYMENT TO INFLUENCE   PAYMENT TO INFLUENCE
status   ACTIVE   ACTIVE   ACTIVE   ACTIVE   ACTIVE   ACTIVE   ACTIVE   ACTIVE   ACTIVE
effect_dt   2017-05-01 00:00:00   2017-05-01 00:00:00   2017-05-01 00:00:00   2017-05-01 00:00:00   2017-05-01 00:00:00   2017-05-01 00:00:00   2017-05-01 00:00:00   2017-05-01 00:00:00   2017-05-01 00:00:00
naml   PONDEROSA TELEPHONE COMPANY, THE   PONDEROSA TELEPHONE COMPANY, THE   PONDEROSA TELEPHONE COMPANY, THE   PONDEROSA TELEPHONE COMPANY, THE   PONDEROSA TELEPHONE COMPANY, THE   PONDEROSA TELEPHONE COMPANY, THE   PONDEROSA TELEPHONE COMPANY, THE   PONDEROSA TELEPHONE COMPANY, THE   PONDEROSA TELEPHONE COMPANY, THE
namf   None   None   None   None   None   None   None   None   None
namt   None   None   None   None   None   None   None   None   None
nams   None   None   None   None   None   None   None   None   None
adr1   None   None   None   None   None   None   None   None   None
adr2   None   None   None   None   None   None   None   None   None
city   O'NEALS   O'NEALS   O'NEALS   O'NEALS   O'NEALS   O'NEALS   O'NEALS   O'NEALS   O'NEALS
st   CA   CA   CA   CA   CA   CA   CA   CA   CA
zip4   93645   93645   93645   93645   93645   93645   93645   93645   93645
phon   None   5598686000   5598686000   5598686000   5598686000   5598686000   5598686000   5598686000   5598686000
fax   None   5598683404   5598683404   5598683404   5598683404   5598683404   5598683404   5598683404   5598683404
email   None   [email protected]   [email protected]   [email protected]   [email protected]   [email protected]   [email protected]   [email protected]   [email protected]
Table: filers
filer_id   1396247
Table: received_filings
filer_id   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247   1396247
filing_file_name   2471089_0.cal   2483219_0.cal   2645672_0.cal   2555103_0.cal   2749661_0.cal   2625359_0.cal   2531909_0.cal   2577828_0.cal   2677992_0.cal   2708498_0.cal   2604154_0.cal
received_date   2020-04-30 00:00:00   2020-07-29 00:00:00   2022-01-31 00:00:00   2021-02-01 00:00:00   2022-10-31 00:00:00   2021-11-01 00:00:00   2020-11-02 00:00:00   2021-04-27 00:00:00   2022-05-02 00:00:00   2022-08-01 00:00:00   2021-08-02 00:00:00
filing_directory   /cafiler/disclose/ca99/cal   /cafiler/disclose/ca99/cal   /cafiler/disclose/ca99/cal   /cafiler/disclose/ca99/cal   /cafiler/disclose/ca99/cal   /cafiler/disclose/ca99/cal   /cafiler/disclose/ca99/cal   /cafiler/disclose/ca99/cal   /cafiler/disclose/ca99/cal   /cafiler/disclose/ca99/cal   /cafiler/disclose/ca99/cal
filing_id   2471089   2483219   2645672   2555103   2749661   2625359   2531909   2577828   2677992   2708498   2604154
form_id   F645   F645   F645   F645   F645   F645   F645   F645   F645   F645   F645
receive_comment   Filing accepted   Filing accepted   Filing accepted   Filing accepted   Filing accepted   Filing accepted   Filing accepted   Filing accepted   Filing accepted   Filing accepted   Filing accepted