Home

Filer ID: 1343544

Table: cvr_lobby_disclosure
filing_id   1632671   1701321   1671794   1654389   1729537   1800878   1777313   1763311   1896815   1896815   1845693   1818433   1921193   1927658   1991736   1957694   1957694   2002813   1973845   2085545   2053443   2027151   2116260   2166026   2150289   2188019   2262489   2226839   2298967   2199793   2262489   2370860   2333021   2390219   2333021   2418012   2676190   2705989   2746737
amend_id   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0
rec_type   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR   CVR
form_type   F615   F615   F615   F615   F615   F615   F615   F615   F615   F615   F615   F615   F615   F615   F615   F615   F615   F615   F615   F615   F615   F615   F615   F615   F615   F615   F615   F615   F615   F615   F615   F615   F615   F615   F615   F615   F615   F615   F615
sender_id   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544
filer_id   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544
entity_cd   FRM   FRM   FRM   FRM   FRM   FRM   FRM   FRM   FRM   FRM   FRM   FRM   FRM   FRM   FRM   FRM   FRM   FRM   FRM   FRM   FRM   FRM   FRM   FRM   FRM   FRM   FRM   FRM   FRM   FRM   FRM   FRM   FRM   FRM   FRM   FRM   FRM   FRM   FRM
filer_naml   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN
filer_namf   ROBERT E.   ROBERT E.   ROBERT E.   ROBERT E.   ROBERT E.   ROBERT E.   ROBERT E.   ROBERT E.   ROBERT E.   ROBERT E.   ROBERT E.   ROBERT E.   ROBERT E.   ROBERT E.   ROBERT   ROBERT   ROBERT   ROBERT   ROBERT   ROBERT   ROBERT   ROBERT   ROBERT   ROBERT   ROBERT   ROBERT   ROBERT   ROBERT   ROBERT   ROBERT   ROBERT   ROBERT   ROBERT   ROBERT   ROBERT   ROBERT   ROBERT ELLIS   ROBERT ELLIS   ROBERT ELLIS
filer_namt   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
filer_nams   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
report_num   000   000   000   000   000   000   000   000   000   001   000   000   000   000   000   001   000   000   000   000   000   000   000   000   000   000   001   000   000   000   000   000   001   000   000   000   000   000   000
rpt_date   2012-01-27 00:00:00   2012-10-23 00:00:00   2012-07-17 00:00:00   2012-04-25 00:00:00   2013-01-22 00:00:00   2013-10-31 00:00:00   2013-07-23 00:00:00   2013-04-29 00:00:00   2014-10-11 00:00:00   2014-10-11 00:00:00   2014-04-30 00:00:00   2014-01-31 00:00:00   2014-12-29 00:00:00   2015-01-21 00:00:00   2015-10-13 00:00:00   2015-08-14 00:00:00   2015-04-14 00:00:00   2016-01-08 00:00:00   2015-07-13 00:00:00   2016-10-05 00:00:00   2016-07-06 00:00:00   2016-04-11 00:00:00   2017-01-03 00:00:00   2017-07-07 00:00:00   2017-04-10 00:00:00   2017-10-17 00:00:00   2018-07-25 00:00:00   2018-04-02 00:00:00   2018-10-01 00:00:00   2018-01-03 00:00:00   2018-07-05 00:00:00   2019-04-08 00:00:00   2019-01-09 00:00:00   2019-07-16 00:00:00   2019-01-09 00:00:00   2019-10-30 00:00:00   2022-05-02 00:00:00   2022-08-01 00:00:00   2022-10-30 00:00:00
from_date   2011-12-28 00:00:00   2012-07-01 00:00:00   2012-04-01 00:00:00   2012-01-01 00:00:00   2012-10-01 00:00:00   2013-07-01 00:00:00   2013-04-01 00:00:00   2013-01-01 00:00:00   2014-04-30 00:00:00   2014-04-01 00:00:00   2014-01-01 00:00:00   2013-10-01 00:00:00   2014-07-01 00:00:00   2014-10-01 00:00:00   2015-07-01 00:00:00   2015-01-01 00:00:00   2015-01-31 00:00:00   2015-10-01 00:00:00   2015-04-01 00:00:00   2016-07-01 00:00:00   2016-04-01 00:00:00   2016-01-01 00:00:00   2016-10-01 00:00:00   2017-04-01 00:00:00   2017-01-02 00:00:00   2017-07-01 00:00:00   2018-04-01 00:00:00   2018-01-01 00:00:00   2018-07-01 00:00:00   2017-10-01 00:00:00   2018-04-02 00:00:00   2019-01-01 00:00:00   2018-10-01 00:00:00   2019-04-01 00:00:00   2019-10-01 00:00:00   2019-07-01 00:00:00   2022-01-01 00:00:00   2022-04-01 00:00:00   2022-07-01 00:00:00
thru_date   2011-12-31 00:00:00   2012-09-30 00:00:00   2012-06-30 00:00:00   2012-03-31 00:00:00   2012-12-31 00:00:00   2013-09-30 00:00:00   2013-06-30 00:00:00   2013-03-31 00:00:00   2014-06-30 00:00:00   2014-06-30 00:00:00   2014-03-31 00:00:00   2013-12-31 00:00:00   2014-09-30 00:00:00   2014-12-31 00:00:00   2015-09-30 00:00:00   2015-03-31 00:00:00   2015-03-31 00:00:00   2015-12-31 00:00:00   2015-06-30 00:00:00   2016-09-30 00:00:00   2016-06-30 00:00:00   2016-03-31 00:00:00   2016-12-31 00:00:00   2017-06-30 00:00:00   2017-03-31 00:00:00   2017-09-30 00:00:00   2018-06-30 00:00:00   2018-03-30 00:00:00   2018-09-30 00:00:00   2017-12-31 00:00:00   2018-06-29 00:00:00   2019-03-31 00:00:00   2018-12-31 00:00:00   2019-06-30 00:00:00   2018-12-31 00:00:00   2019-09-30 00:00:00   2022-03-31 00:00:00   2022-06-30 00:00:00   2022-09-30 00:00:00
cum_beg_dt   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
firm_id   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544
firm_name   CUTWATER INVESTOR SERVICES CORP.   Cutwater Investor Services Corp.   Cutwater Investor Services Corp.   Cutwater Investor Services Corp   Cutwater Investor Services Corp.   Cutwater Investor Services Corp.   Cutwater Investor Services Corp.   Cutwater Investor Services Corp.   Cutwater Asset Management   Cutwater Asset Management   Cutwater Asset Management   Cutwater Investor Services Corp.   Cutwater Investor Services Corp.   Cutwater Investor Services Corporation   Cutwater Asset Management   Cutwater Investor Services Corp.   Cutwater Investor Services Corp.   Cutwater Investor Services Corp.   Cutwater Investor Services Corporation   Cutwater Investor Services   Cutwater Asset Management   Cutwater Investor Services Corp.   Cutwater Investor Services Corporation   Cutwtaer Investor Services Corporation   Cutwater Investor Services Corp   Cutwater Investor Services Corporation   Cutwater Investor Services Corporation   Cutwater Investor Services Corporation   Insight North America   Cutwater Investor Services Corporation   Cutwater Investor Services Corporation   Insight North America, LLC   Insight North America, LLC   Insight North America LLC   Insight North America, LLC   Insight North America, LLC   PUTNAM ADVISORY COMPANY, LLC; THE   PUTNAM ADVISORY COMPANY, LLC; THE   PUTNAM ADVISORY COMPANY, LLC; THE
firm_city   ARMONK   ARMONK   ARMONK   ARMONK   ARMONK   ARMONK   ARMONK   ARMONK   ARMONK   ARMONK   ARMONK   ARMONK   ARMONK   ARMONK   ARMONK   ARMONK   ARMONK   ARMONK   ARMONK   NEW YORK   NEW YORK   NEW YORK   NEW YORK   NEW YORK   NEW YORK   NEW YORK   NEW YORK   NEW YORK   NEW YORK   NEW YORK   NEW YORK   NEW YORK   NEW YORK   NEW YORK   NEW YORK   NEW YORK   YONKERS   YONKERS   YONKERS
firm_st   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY
firm_zip4   10504   10504   10504   10504   10504   10504   10504   10504   10504   10504   10504   10504   10504   10504   10504   10504   10504   10504   10504   10166   10166   10166   10166   10166   10166   10166   10166   10166   10166   10166   10166   10166   10166   10166   10166   10166   10701   10701   10701
firm_phon   9147653307   9147653307   9147653307   9147653307   9147653307   9147653307   9147653307   9147653307   9147653307   9147653307   9147653307   9147653307   9147653307   9147653307   9147653307   9147653307   9147653307   9147653307   9147653307   9147653307   9147653307   9147653307   9147653307   2123653112   2123653112   2123653112   2123653112   2123653112   2123653112   2123653112   2123653112   2123653112   2123653112   2123653112   2123653112   2123653112   6175157380   6175157380   6175157380
mail_city   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
mail_st   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
mail_zip4   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
mail_phon   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
sig_date   2012-01-27 00:00:00   2012-10-22 00:00:00   2012-07-17 00:00:00   2012-04-20 00:00:00   2013-01-14 00:00:00   2013-10-04 00:00:00   2013-07-16 00:00:00   2013-04-16 00:00:00   2014-07-02 00:00:00   2014-07-02 00:00:00   2014-04-09 00:00:00   2014-01-02 00:00:00   2014-12-29 00:00:00   2015-01-21 00:00:00   2015-10-13 00:00:00   2015-08-14 00:00:00   2015-04-14 00:00:00   2016-01-09 00:00:00   2015-07-13 00:00:00   2016-10-05 00:00:00   2016-07-06 00:00:00   2016-04-11 00:00:00   2017-01-03 00:00:00   2017-07-07 00:00:00   2017-04-10 00:00:00   2017-10-17 00:00:00   2018-07-25 00:00:00   2018-04-02 00:00:00   2018-10-01 00:00:00   2018-01-03 00:00:00   2018-07-05 00:00:00   2019-04-08 00:00:00   2019-01-09 00:00:00   2019-07-16 00:00:00   2019-01-09 00:00:00   2019-10-30 00:00:00   2022-05-02 00:00:00   2022-08-01 00:00:00   2022-10-30 00:00:00
sig_loc   ARMONK, NY   Armonk, NY   Armonk, NY   Armonk, NY   Armonk, NY   Armonk, NY   Armonk, NY   Armonk, NY   Armonk New York   Armonnk NY   Armonk, NY   Armonk NY   Armonk NY   Armonk, NY   New York, NY   New York, NY   Armonk, NY   New York, NY   New York, NY   New York, NY   New York, New York   New York, NY   New York, New York   New York, NY   New York, New York   New York, New York   New York, NY   New York, New York   New York, NY   New York, NY   New York, New York   New York, NY   New York, New York   New York, NY   New York, New York   Pittsburgh, PA   Yonkers, NY   Yonkers, NY   Yonkers, NY
sig_naml   ALAN   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan
sig_namf   ROBERT   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert
sig_namt   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
sig_nams   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
prn_naml   ALAN   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan   Alan
prn_namf   ROBERT   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert   Robert
prn_namt   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
prn_nams   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
sig_title   MANAGING DIRECTOR   Managing Director   Managing Director   Managing Director   Managing Director   Managing Director   Managing Director   Managing Director   Managing Director   Managing Director   Managing Director   Managing Director   None   MD, Head of Consultant Relations   Consultant Relations Director   Head of Consultant Relations   MD, Head of Consultant Relations   Consultant Relations Director   Head of Consultant Relations, North America   Co-Head of Consultant Relations   Co-Head of Consultant Relations   Co Head of Consultant Relations, NA   Co-Head of Consultant Relations   Co-Head of Consultant Relations   Co-Hea of Consultant Relations, North America   Co-Head of Consultant Relations   Co-Head of Consultant Relations   Co-Head of Consultant Relations   Co-Head of Consultant Relations   Co-Head of Consultant Relations, NA   Co-Head of Consultant Relations   Co-Head of Consultant Relations   Co-Head of Consultant Relations   Consultant Relationship Director   Co-Head of Consultant Relations   None   Lobbyist   Lobbyist   Lobbyist
nopart1_cb   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
nopart2_cb   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
part1_1_cb   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
part1_2_cb   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
ctrib_n_cb   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
ctrib_y_cb   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
lby_actvty   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
lobby_n_cb   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
lobby_y_cb   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
major_naml   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
major_namf   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
major_namt   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
major_nams   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
rcpcmte_nm   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
rcpcmte_id   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
Table: cvr_registration
filing_id   1717869   2330451   2330451   2440030
amend_id   0   0   1   0
rec_type   CVR   CVR   CVR   CVR
form_type   F604   F604   F604   F607
sender_id   1343735   1343735   1343735   1356451
filer_id   1343544   1343544   1343544   1343544
entity_cd   LBY   LBY   LBY   LBY
filer_naml   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN
filer_namf   ROBERT E.   ROBERT   ROBERT   ROBERT
filer_namt   None   None   None   None
filer_nams   None   None   None   None
report_num   000   000   001   000
rpt_date   2012-12-18 00:00:00   2018-12-28 00:00:00   2019-03-29 00:00:00   2020-01-30 00:00:00
ls_beg_yr   2013   2019   2019   2019
ls_end_yr   2014   2020   2020   2020
qual_date   2011-12-22 00:00:00   2019-01-01 00:00:00   2019-01-01 00:00:00   None
eff_date   None   None   None   2019-09-13 00:00:00
bus_city   ARMONK   NEW YORK   NEW YORK   NEW YORK
bus_st   NY   NY   NY   NY
bus_zip4   10504   10166   10166   10166
bus_phon   9147653307   2123653112   2123653112   2123653112
bus_fax   9147653857   None   None   None
bus_email   [email protected]   [email protected]   [email protected]   [email protected]
mail_city   None   None   None   None
mail_st   None   None   None   None
mail_zip4   None   None   None   None
mail_phon   None   None   None   None
sig_date   2012-12-10 00:00:00   2018-12-28 00:00:00   2019-03-29 00:00:00   2020-01-03 00:00:00
sig_loc   None   None   None   None
sig_naml   ALAN   ALAN   ALAN   Joyce
sig_namf   ROBERT E.   ROBERT   ROBERT   Brian
sig_namt   None   None   None   None
sig_nams   None   None   None   None
prn_naml   ALAN   ALAN   ALAN   Joyce
prn_namf   ROBERT E.   ROBERT   ROBERT   Brian
prn_namt   None   None   None   None
prn_nams   None   None   None   None
sig_title   None   None   None   Director
stmt_firm   None   None   None   None
ind_cb   None   None   None   None
bus_cb   None   None   None   None
trade_cb   None   None   None   None
oth_cb   None   None   None   None
a_b_name   None   None   None   None
a_b_city   None   None   None   None
a_b_st   None   None   None   None
a_b_zip4   None   None   None   None
descrip_1   None   None   None   None
descrip_2   None   None   None   None
c_less50   None   None   None   None
c_more50   None   None   None   None
ind_class   None   None   None   None
ind_descr   None   None   None   None
bus_class   None   None   None   None
bus_descr   None   None   None   None
auth_name   None   None   None   None
auth_city   None   None   None   None
auth_st   None   None   None   None
auth_zip4   None   None   None   None
lobby_int   None   None   None   None
influen_yn   None   None   None   None
firm_name   Cutwater Investor Services Corp.   Insight North America, LLC   Insight North America, LLC   INSIGHT NORTH AMERICA, LLC
newcert_cb   None   None   None   None
rencert_cb   X   X   None   None
complet_dt   None   None   2019-03-21 00:00:00   None
lby_reg_cb   X   X   X   None
lby_604_cb   None   None   None   None
st_leg_yn   N   N   N   None
st_agency   None   None   None   None
lobby_cb   None   None   None   X
l_firm_cb   None   None   None   None
Table: filer_address
filer_id   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544
adrid   2223531   2409770   2466247   2534279   2278688   2545983   2340879   2385817
effect_dt   2011-12-22 00:00:00   2017-01-01 00:00:00   2019-01-01 00:00:00   2022-03-24 00:00:00   2013-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00   2015-01-01 00:00:00   2016-01-04 00:00:00
add_type   7051   7051   7051   7051   7051   7051   7051   7051
session_id   2011   2017   2019   2021   2013   2023   2015   2015
Table: filer_ethics_class
filer_id   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544
session_id   2011   2013   2017   2015   2019   2021
ethics_date   2011-08-11 00:00:00   2013-04-11 00:00:00   2016-11-17 00:00:00   2014-11-13 00:00:00   2019-03-21 00:00:00   2022-07-21 00:00:00
Table: filer_filings
filer_id   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544
filing_id   1777313   1973845   1800878   1945806   1957694   1896815   1896815   1630114   1630136   1632671   1654389   1671794   1818433   1927658   1921193   1717869   1701321   1729537   1726204   1845693   1758797   1763311   1991736   2002813   1957694   2188019   2330451   2262489   2333021   2445082   2418012   2298967   2027151   2085545   2053443   2119132   2116260   2150289   2166026   2333021   2371107   2370860   2226839   2199793   2262489   2336181   2330451   2369075   2390219   2440030   2662864   2705989   2676190   2710254   2746737
period_id   214   222   215   None   221   218   218   None   None   208   209   210   216   220   219   212   211   212   None   217   None   213   223   224   221   231   236   234   236   None   239   235   225   227   226   None   228   229   230   236   None   237   233   232   234   None   237   None   238   241   None   250   249   None   251
form_id   F615   F615   F615   F604   F615   F615   F615   F604   F999   F615   F615   F615   F615   F615   F615   F604   F615   F615   F604   F615   F604   F615   F615   F615   F615   F615   F604   F615   F615   F607   F615   F615   F615   F615   F615   F604   F615   F615   F615   F615   F604   F615   F615   F615   F615   F604   F604   F604   F615   F607   F604   F615   F615   F604   F615
filing_sequence   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0
filing_date   2013-07-23 00:00:00   2015-07-13 00:00:00   2013-10-31 00:00:00   2015-02-09 00:00:00   2015-04-14 00:00:00   2014-10-11 00:00:00   2014-10-11 00:00:00   2011-12-28 00:00:00   2012-01-24 00:00:00   2012-01-27 00:00:00   2012-04-25 00:00:00   2012-07-17 00:00:00   2014-01-31 00:00:00   2015-01-21 00:00:00   2014-12-29 00:00:00   2012-12-18 00:00:00   2012-10-23 00:00:00   2013-01-22 00:00:00   2013-01-08 00:00:00   2014-04-30 00:00:00   2013-04-11 00:00:00   2013-04-29 00:00:00   2015-10-13 00:00:00   2016-01-08 00:00:00   2015-08-14 00:00:00   2017-10-17 00:00:00   2018-12-28 00:00:00   2018-07-25 00:00:00   2019-01-09 00:00:00   2020-01-06 00:00:00   2019-10-30 00:00:00   2018-10-01 00:00:00   2016-04-11 00:00:00   2016-10-05 00:00:00   2016-07-06 00:00:00   2016-12-29 00:00:00   2017-01-03 00:00:00   2017-04-10 00:00:00   2017-07-07 00:00:00   2019-01-09 00:00:00   2019-04-03 00:00:00   2019-04-08 00:00:00   2018-04-02 00:00:00   2018-01-03 00:00:00   2018-07-05 00:00:00   2019-01-02 00:00:00   2019-03-29 00:00:00   2019-03-25 00:00:00   2019-07-16 00:00:00   2020-01-30 00:00:00   2022-03-28 00:00:00   2022-08-01 00:00:00   2022-05-02 00:00:00   2022-08-01 00:00:00   2022-10-30 00:00:00
stmnt_type   10001   10001   10001   10005   10001   10001   10002   10005   10005   10001   10001   10001   10001   10001   10001   10001   10001   10001   10005   10001   10006   10001   10001   10001   10002   10001   10001   10002   10002   10005   10001   10001   10001   10001   10001   10005   10001   10001   10001   10001   10006   10001   10001   10001   10001   10005   10002   10006   10001   10001   10005   10001   10001   10006   10001
stmnt_status   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11003   11001   11001   11003
session_id   2013   2015   2013   2015   2015   2013   2013   2011   2011   2011   2011   2011   2013   2013   2013   2013   2011   2011   2013   2013   2013   2013   2015   2015   2015   2017   2019   2017   2017   2019   2019   2017   2015   2015   2015   2017   2015   2017   2017   2019   2019   2019   2017   2017   2017   2019   2019   2019   2019   2019   2021   2021   2021   2021   2021
user_id   AGLADNEY   SJENSEN   AGLADNEY   YRODRIGU   AGLADNEY   RGEREMIA   RGEREMIA   YRODRIGU   YRODRIGU   ASAETERN   ASAETERN   AGLADNEY   AGLADNEY   AGLADNEY   GCLARA   PBANFORD   ASAETERN   ASAETERN   PBANFORD   AGLADNEY   SMCCONNAN   ASAETERN   JINGRAM   AGLADNEY   SJENSEN   AGLADNEY   SARRIAGA   JFRONEFIELD   JFRONEFIELD   AROJAS   VUKSTINA   JFRONEFIELD   AGLADNEY   JINGRAM   AGLADNEY   PBANFORD   AGLADNEY   JINGRAM   YRODRIGU   AGLADNEY   SUSHAKOV   VUKSTINA   AGLADNEY   AGLADNEY   AGLADNEY   SARRIAGA   PBANFORD   PBANFORD   VUKSTINA   AROJAS   CVANLIEW   CAFILER   CHATRIDGE   SARRIAGA   CAFILER
special_audit   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003   11003
fine_audit   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11003   11001   11001   11003   11001   11001   11001   11003   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11001   11003   11001   11001   11001   11003   11003   11003   11001   11003   11003
rpt_start   2013-04-01 00:00:00   2015-04-01 00:00:00   2013-07-01 00:00:00   1900-01-01 00:00:00   2015-01-31 00:00:00   2014-04-30 00:00:00   2014-04-01 00:00:00   1900-01-01 00:00:00   1900-01-01 00:00:00   2011-12-28 00:00:00   2012-01-01 00:00:00   2012-04-01 00:00:00   2013-10-01 00:00:00   2014-10-01 00:00:00   2014-07-01 00:00:00   2012-12-18 00:00:00   2012-07-01 00:00:00   2012-10-01 00:00:00   1900-01-01 00:00:00   2014-01-01 00:00:00   1900-01-01 00:00:00   2013-01-01 00:00:00   2015-07-01 00:00:00   2015-10-01 00:00:00   2015-01-01 00:00:00   2017-07-01 00:00:00   2018-12-28 00:00:00   2018-04-01 00:00:00   2018-10-01 00:00:00   1900-01-01 00:00:00   2019-07-01 00:00:00   2018-07-01 00:00:00   2016-01-01 00:00:00   2016-07-01 00:00:00   2016-04-01 00:00:00   1900-01-01 00:00:00   2016-10-01 00:00:00   2017-01-02 00:00:00   2017-04-01 00:00:00   2019-10-01 00:00:00   1900-01-01 00:00:00   2019-01-01 00:00:00   2018-01-01 00:00:00   2017-10-01 00:00:00   2018-04-02 00:00:00   1900-01-01 00:00:00   2019-03-29 00:00:00   1900-01-01 00:00:00   2019-04-01 00:00:00   2020-01-30 00:00:00   1900-01-01 00:00:00   2022-04-01 00:00:00   2022-01-01 00:00:00   1900-01-01 00:00:00   2022-07-01 00:00:00
rpt_end   2013-06-30 00:00:00   2015-06-30 00:00:00   2013-09-30 00:00:00   1900-01-01 00:00:00   2015-03-31 00:00:00   2014-06-30 00:00:00   2014-06-30 00:00:00   1900-01-01 00:00:00   1900-01-01 00:00:00   2011-12-31 00:00:00   2012-03-31 00:00:00   2012-06-30 00:00:00   2013-12-31 00:00:00   2014-12-31 00:00:00   2014-09-30 00:00:00   2012-12-18 00:00:00   2012-09-30 00:00:00   2012-12-31 00:00:00   1900-01-01 00:00:00   2014-03-31 00:00:00   1900-01-01 00:00:00   2013-03-31 00:00:00   2015-09-30 00:00:00   2015-12-31 00:00:00   2015-03-31 00:00:00   2017-09-30 00:00:00   2018-12-28 00:00:00   2018-06-30 00:00:00   2018-12-31 00:00:00   1900-01-01 00:00:00   2019-09-30 00:00:00   2018-09-30 00:00:00   2016-03-31 00:00:00   2016-09-30 00:00:00   2016-06-30 00:00:00   1900-01-01 00:00:00   2016-12-31 00:00:00   2017-03-31 00:00:00   2017-06-30 00:00:00   2018-12-31 00:00:00   1900-01-01 00:00:00   2019-03-31 00:00:00   2018-03-30 00:00:00   2017-12-31 00:00:00   2018-06-29 00:00:00   1900-01-01 00:00:00   2019-03-29 00:00:00   1900-01-01 00:00:00   2019-06-30 00:00:00   2020-01-30 00:00:00   1900-01-01 00:00:00   2022-06-30 00:00:00   2022-03-31 00:00:00   1900-01-01 00:00:00   2022-09-30 00:00:00
rpt_date   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
filing_type   22006   22006   22006   None   22006   22006   22006   None   None   22006   22006   22006   22006   22006   22006   22006   22006   22006   None   22006   None   22006   22006   22006   22006   22006   22006   22006   22006   None   22006   22006   22006   22006   22006   None   22006   22006   22006   22006   None   22006   22006   22006   22006   None   22006   None   22006   22006   None   22006   22006   None   22006
Table: filer_to_filer_type
filer_id   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544
filer_type   4   4   4   4   4   4   4
active   Y   Y   Y   W   Y   Y   N
race   0   None   None   None   None   None   None
session_id   2011   2013   2015   2019   2017   2021   2023
category   0   None   None   None   None   None   None
category_type   0   None   None   None   None   None   None
sub_category   0   None   None   None   None   None   None
effect_dt   2011-12-22 00:00:00   2013-01-01 00:00:00   2015-01-01 00:00:00   2019-01-01 00:00:00   2017-01-01 00:00:00   2022-03-24 00:00:00   2023-01-01 00:00:00
sub_category_type   0   None   None   None   None   None   None
election_type   0   None   None   None   None   None   None
sub_category_a   None   None   None   None   None   None   None
nyq_dt   None   None   None   None   None   None   None
party_cd   0   None   None   None   None   None   None
county_cd   0   None   None   None   None   None   None
district_cd   0   None   None   None   None   None   None
Table: filer_xref
filer_id   1343544
xref_id   1343544
effect_dt   2011-12-30 00:00:00
migration_source   CLAIMS
Table: filername
xref_filer_id   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544
filer_id   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544
filer_type   LOBBYIST   LOBBYIST   LOBBYIST   LOBBYIST   LOBBYIST   LOBBYIST   LOBBYIST   LOBBYIST   LOBBYIST   LOBBYIST   LOBBYIST   LOBBYIST   LOBBYIST   LOBBYIST   LOBBYIST   LOBBYIST   LOBBYIST   LOBBYIST   LOBBYIST   LOBBYIST   LOBBYIST   LOBBYIST   LOBBYIST   LOBBYIST   LOBBYIST   LOBBYIST   LOBBYIST   LOBBYIST   LOBBYIST   LOBBYIST   LOBBYIST   LOBBYIST   LOBBYIST   LOBBYIST   LOBBYIST   LOBBYIST   LOBBYIST   LOBBYIST   LOBBYIST   LOBBYIST   LOBBYIST   LOBBYIST   LOBBYIST   LOBBYIST   LOBBYIST   LOBBYIST   LOBBYIST   LOBBYIST   LOBBYIST   LOBBYIST   LOBBYIST   LOBBYIST   LOBBYIST   LOBBYIST   LOBBYIST   LOBBYIST
status   INACTIVE   INACTIVE   INACTIVE   INACTIVE   INACTIVE   INACTIVE   INACTIVE   INACTIVE   INACTIVE   INACTIVE   INACTIVE   INACTIVE   INACTIVE   INACTIVE   INACTIVE   INACTIVE   INACTIVE   INACTIVE   INACTIVE   INACTIVE   INACTIVE   INACTIVE   INACTIVE   INACTIVE   INACTIVE   INACTIVE   INACTIVE   INACTIVE   INACTIVE   INACTIVE   INACTIVE   INACTIVE   INACTIVE   INACTIVE   INACTIVE   INACTIVE   INACTIVE   INACTIVE   INACTIVE   INACTIVE   INACTIVE   INACTIVE   INACTIVE   INACTIVE   INACTIVE   INACTIVE   INACTIVE   INACTIVE   INACTIVE   INACTIVE   INACTIVE   INACTIVE   INACTIVE   INACTIVE   INACTIVE   INACTIVE
effect_dt   2023-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00   2023-01-01 00:00:00
naml   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN   ALAN
namf   ROBERT ELLIS   ROBERT ELLIS   ROBERT ELLIS   ROBERT ELLIS   ROBERT ELLIS   ROBERT ELLIS   ROBERT ELLIS   ROBERT ELLIS   ROBERT ELLIS   ROBERT ELLIS   ROBERT ELLIS   ROBERT ELLIS   ROBERT ELLIS   ROBERT ELLIS   ROBERT ELLIS   ROBERT ELLIS   ROBERT   ROBERT   ROBERT   ROBERT   ROBERT   ROBERT   ROBERT   ROBERT   ROBERT   ROBERT   ROBERT   ROBERT   ROBERT   ROBERT   ROBERT   ROBERT   ROBERT   ROBERT   ROBERT   ROBERT   ROBERT   ROBERT   ROBERT   ROBERT   ROBERT E.   ROBERT E.   ROBERT E.   ROBERT E.   ROBERT E.   ROBERT E.   ROBERT E.   ROBERT E.   ROBERT E.   ROBERT E.   ROBERT E.   ROBERT E.   ROBERT E.   ROBERT E.   ROBERT E.   ROBERT E.
namt   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
nams   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
adr1   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
adr2   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None   None
city   ARMONK   ARMONK   ARMONK   NEW YORK   NEW YORK   NEW YORK   YONKERS   YONKERS   ARMONK   ARMONK   ARMONK   NEW YORK   NEW YORK   NEW YORK   YONKERS   YONKERS   ARMONK   ARMONK   ARMONK   NEW YORK   NEW YORK   NEW YORK   YONKERS   YONKERS   ARMONK   ARMONK   ARMONK   NEW YORK   NEW YORK   NEW YORK   YONKERS   YONKERS   ARMONK   ARMONK   ARMONK   NEW YORK   NEW YORK   NEW YORK   YONKERS   YONKERS   ARMONK   ARMONK   ARMONK   NEW YORK   NEW YORK   NEW YORK   YONKERS   YONKERS   ARMONK   ARMONK   ARMONK   NEW YORK   NEW YORK   NEW YORK   YONKERS   YONKERS
st   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY   NY
zip4   10504   10504   10504   10166   10166   10166   10701   10701   10504   10504   10504   10166   10166   10166   10701   10701   10504   10504   10504   10166   10166   10166   10701   10701   10504   10504   10504   10166   10166   10166   10701   10701   10504   10504   10504   10166   10166   10166   10701   10701   10504   10504   10504   10166   10166   10166   10701   10701   10504   10504   10504   10166   10166   10166   10701   10701
phon   9147653307   9147653307   9147653307   9147653307   2123653112   2123653112   6175157380   6175157380   9147653307   9147653307   9147653307   9147653307   2123653112   2123653112   6175157380   6175157380   9147653307   9147653307   9147653307   9147653307   2123653112   2123653112   6175157380   6175157380   9147653307   9147653307   9147653307   9147653307   2123653112   2123653112   6175157380   6175157380   9147653307   9147653307   9147653307   9147653307   2123653112   2123653112   6175157380   6175157380   9147653307   9147653307   9147653307   9147653307   2123653112   2123653112   6175157380   6175157380   9147653307   9147653307   9147653307   9147653307   2123653112   2123653112   6175157380   6175157380
fax   None   9147653857                     None   9147653857                     None   9147653857                     None   9147653857                     None   9147653857                     None   9147653857                     None   9147653857                  
email   None   [email protected]   [email protected]   [email protected]   [email protected]   [email protected]   [email protected]   [email protected]   None   [email protected]   [email protected]   [email protected]   [email protected]   [email protected]   [email protected]   [email protected]   None   [email protected]   [email protected]   [email protected]   [email protected]   [email protected]   [email protected]   [email protected]   None   [email protected]   [email protected]   [email protected]   [email protected]   [email protected]   [email protected]   [email protected]   None   [email protected]   [email protected]   [email protected]   [email protected]   [email protected]   [email protected]   [email protected]   None   [email protected]   [email protected]   [email protected]   [email protected]   [email protected]   [email protected]   [email protected]   None   [email protected]   [email protected]   [email protected]   [email protected]   [email protected]   [email protected]   [email protected]
Table: filers
filer_id   1343544
Table: lobbying_chg_log
filer_id   1343544
change_no   0
session_id   2011
log_dt   2011-12-28 00:00:00
filer_type   4
correction_flg   None
action   ADDED
attribute_changed   EMPLOYER
ethics_dt   None
interests   None
filer_full_name   ROBERT E. ALAN
filer_city   None
filer_st   None
filer_zip   None
filer_phone   None
entity_type   2
entity_name   CUTWATER INVESTOR SERVICES CORP.
entity_city   None
entity_st   None
entity_zip   None
entity_phone   None
entity_id   1343735
responsible_officer   None
effect_dt   2011-12-22 00:00:00
Table: received_filings
filer_id   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544   1343544
filing_file_name   1717869_0.cal   362863.cal   372309.cal   372506.cal   2330451_1.cal   2330451_0.cal   77288.cal   2440030_0.cal   37535.cal   37455.cal   9988.cal
received_date   2012-12-18 00:00:00   2016-07-06 00:00:00   2016-04-11 00:00:00   2016-04-11 00:00:00   2019-03-29 00:00:00   2018-12-28 00:00:00   2019-04-08 00:00:00   2020-01-30 00:00:00   2019-04-05 00:00:00   2019-04-05 00:00:00   2017-10-17 00:00:00
filing_directory   /cafiler/disclose/ca99/cal   /cafiler/disclose/ca99/temp   /cafiler/disclose/ca99/temp   /cafiler/disclose/ca99/temp   /cafiler/disclose/ca99/cal   /cafiler/disclose/ca99/cal   /cafiler/disclose/ca99/temp   /cafiler/disclose/ca99/cal   /cafiler/disclose/ca99/temp   /cafiler/disclose/ca99/temp   /cafiler/disclose/ca99/temp
filing_id   1717869   None   None   None   2330451   2330451   None   2440030   None   None   None
form_id   F604   None   None   None   F604   F604   None   F607   None   None   None
receive_comment   Filing accepted   Filing did not pass validation   Filing did not pass validation   Filing did not pass validation   Filing accepted   Filing accepted   Filing did not pass validation   Filing accepted   Filing did not pass validation   Filing did not pass validation   Filing did not pass validation